Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

333

GEWELD HET DOEL? —I

POLITIEKE MUNT

dat de sociaaldemokratie een groot aandeel in de regeering des lands zou krijgen en het burgerlijk régime (regeerstelèel) een zeer gevoelige knak zou krijgen en van haar overwegende macht afstand zou doem — Later heeft Tr. herhaaldelijk in de Kamer de tegenstanders getart, aan te toonen, dat hij in Nov. '18 geweld zou willen gebruiken, en 9 Juni 1920, bij de beraadslaging over de Anti-revolutiewet nog eens gezegd:

„Wanneer er gesproken wordt van een onwettige verandering in de Staatsorde en wanneer wij ook in onze eenheidsmotie hebben mogelijk geacht een toestand, waarbij het onmogelijk zal zijn, met de gewone wettige middelen den politieken strijd te voeren, dan kom ik tot de vraag wat daaronder moet worden verstaan. Volgens den heer Staalman en anderen

moet da't worden opgevat als de bloedige strijd de strijd

met de wapenen, het geweld, en de bloedige verschrikkingen, waarover wij gisteren een peroratie van den heer A. P. Staalman hebben gehoord.

Zoo wordt door mij de zaak niet opgevat. Indien men de zaak zoo opvat, zal de voorbereiding tot een onwettige verandering van de Staatsorde gepaard moeten gaan met de beiwapening van het proletariaat, wat dan ook door de kommunisten wordt geëischt: de ontwapening van de bourgeoisie en de bewapening van het proletariaat.

In deze houd ik mij aan de oude leuze van de sociaaldemokratie, die wij in onze liederen vinden uitgedrukt: niet met de wapenen der barbaren!" (Bladz. 2600).

Politieke munt. — Troelstra* heeft al spoedig na de Novem[ ber-beweging ruiterlijk erkend, zich te hebben vergist in de i verwachting, dat een wezenlijk-revolutionaire geest onder de 'massa zou bestaan. De bourgeoisie had al spoedig de heele [zaak kunnen laten rusten. Zij wilde er echter munt.uitslaan en

vooral de kerkelijken, van Nolens tot v. d. Laar, hoopten de [sociaaldemokratie thans te kunnen vernietigen. Vandaar hun [ manifestaties op het Malieveld in den Haag en op den Dam te I Amsterdam, op welk laatste plein het prinsesje door een pas-

toor brutaalweg op schoot werd genomen. Later zijn de regee-

ring en de reg.-partijen steeds op de zaak teruggekomen, met [ geen ander doel om er winst uit te slaan voor de regeerende

klasse en in 't bizonder van de koalitie-partijen. Nog weer in

Dec. 1921, bij de alg. beraadslaging over de Staatsbegrooting Ivoor '22, kwam jhr. Ruys de Beerenbrouck er op terug. ; „Het gemeenschappelijk uitgangspunt van de drie groepen Ider rechterzijde — heette het 20 Dec. 1921 — heeft de regee-

ring sterker dan welke andere koalitie gemaakt tegenover lallen, die, onder welken vorm dan ook, het gezag langs onwetf tigen weg wilden aantasten. Allen in den lande, die rust en

orde onontbeerlijk achten en zich daarom, gelijk in het ver-

Sluiten