Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOVEMBER-BEWEGING

334

leden geschiedde, steeds met vol vertrouwen om het kabinet scharen". (Bladz. 1182).

Ziehier weer een spekulatie op de vrees der bourgeoisie, terwijl juist deze regeering, door het teleurstellen van tienduizenden werkloozen, deze noodzaakt om op de straat te Ver* schijnen, waarbij dan de politie optreedt op een provoceerende wijzè.

Ons November-program. — Het is intusschen bekend, dat de moderne arbeidersbeweging zich door het gebrul der bourgeoisie niet liet weerhouden om te demonstreeren en hare eischen te stellen. Het kongres van 16 en 17 Nov. 1918 nam de volgende eischen als program aan — ze waren grootendeels de vorige week ontworpen:

1. Onmiddellijke demobilisatie met uitkeering van behoorlijke vergoedingen, zoolang de gedemobiliseerden werkloos zijn.

2. Onmiddellijke invoering van algemeen vrouwenkiesrecht; kiesrecht voor alle meerderjarigen.

3. Afschaffing der Eerste Kamer; beslissing over oorlog en vrede door de volksvertegenwoordiging.

4. Dekking der kosten van alle krisisuittfaven en sociale maatregelen door heffingen ten laste van het groot-kapitaal en van het groot-grondbezit.

5. Socialisatie van alle bedrijven, die daarvoor in aanmerking komen.

6. Snelle en afdoende voorziening in den woningnood. '

7. Verbetering van den toestand der kleine boeren.

8. Inwilliging van alle eischen van het program van den Bond van Nederlandsche Dienstplichtigen en van den Bond voor Minder Marinepersoneel.

9. Intrekking van de stakingswetten van 1903.

10. Levensmiddelenvoorziening als gemeenschapszorg, met samenwerking van boeren-, landarbeiders- en verbruikersorganisaties. Regeling van productie en aanvoer.

11. Invoering van staatspensioneering op 60-jarigen leeftijd.

12. Aanvaarding en tenuitvoerlegging van de internationale eischen der vakvereenigingen op het gebied der sociale wetgeving (Program van Bern).

13. Onverwijlde invoering van den wettelijken 8-urendag ■ en van den 6-urendag voor ondergrondschen mijnarbeid.

14. Volledige werkloozenzorg onder beheer der arbeidersorganisaties,

15. Belangrijke verhooging der salarissen van werklieden en lagere ambtenaren in publieken dienst en van het spoorwegpersoneel.

16. Plaatselijke keuze op het gebied der drankbestrijding. Deze eischen zijn nog op lange na niet vervuld, doch dat

Sluiten