Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

335

DB EENHEIDSMOTIE -

neemt niet weg, dat vanaf de November-beweging de bourgeoisie onder den indruk der volksbeweging vrij algemeen gedurende geruiste* tijd Vóór beduidende hervormingen was.

De eenheidsmotie. — In de S. D. A. P. was na de Novembergebeurtenissen geschil ontstaan over revolutie en demokratie. Het daaropvolgend kongres van 20—22 April 1919, te Arnhem gehouden, wérd de volgende resolutie aangenomen met algem.* stemmen:

Het kongres begroet met geestdrift den val der autokratMche regeeringen in Oost- en Midden-Europa en de opkomst der arbeidersklasse in de leiding der volkeren.

Was de wereldoorlog de ineenstorting van het imperialistisch stelsel der bourgeoisie, van de revoluties in Europa kan worden verwacht, dat zij den grondslag leggen van het socialisstelsel der werkende klassen. Bij hun welslagen is het levensbelang van allen betiiekken, die van eigen arbeid met hoofd of hand moeten leven.

De partij dient rekening te houden met de mogelijkheid»»*** de revolutionaire beweging, die nog vele jaren kan duren, zich naar West-Europa zal uitbreiden. Hierop zullen de inhoud van het vredesverdrag, het karakter van den volkerenbond, de kwestie der ontwapening, de mate van verwezenlijking der overal gestelde arbeiderseischen en de verdere ontwikkeling der revoluties in Rusland en Duitschland van grooten invloed zijn. Reeds thans stellen de Engelsche arbeiders eischen van l socialisatie van bedrijven en zeggenschap in de fabriek, dte'ver boven de gewone vakeischen uitgaan. Overal in de arbeidersklasse breekt *dh de overtuiging baan, dat een nieuwe tijd is aangebroken, die aan de oude knechtschap een einde maken zal.

In dezen stand van zaken openen zich ook voor de arbeidersklasse van Nederland nieuwe mogelijkheden, niet slechts tot verovering van belangrijke sociale hervormingen en verderen uitbouw der demokratie, maar ook tot ingrijpende wijziging vanhet maatschappelijk stelsel in socialistische richting. Het is de historische taak der S. D. A. P. in dezen de leiding te nemen.

Als normale strijdmiddelen handhaaft het kongres de wettige methode der demokratie: organisatie, parlementaire actie en propaganda. Het protesteert tegen den ekonomischen en gees-

[ telijken dwang, vooral van katholieke zijde op de arbeidersklasse uitgeoefend, om haar in het gebruik dezer middelen te belemmeren. Ook de politiek van reactie tegen onze beweging, van regeeringszijde gevoerd, is weinig geschikt, een geleide-

\ lijke ontwikkeling te bevorderen. Het kongres stelt haar voor de gevolgen verantwoordelijk. Voor het geval, dat revoblBonairte situaties de Partij voor de

Sluiten