Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOVEMBER-BEWEGING

336

vraag mochten plaatsen met andere dan wettige middelen de politieke macht te veroveren, zal zij vóór alles hebben te overwegen, of zij hiervoor voldoenden1 steun vindt in de arbeidersklasse en daar buiten. Verder zal het volk in zijn geheel zoo spoedig mogelijk gelegenheid moeten hebben den nieuw te scheppen toestand vast te stellen. De Partij verwerpt diktatuur en schrikbewind en handhaaft het demokratisch beginsel, dat zij ook op het sociale leven wil toepassen. Niet slechts volgt dit uit het wezen der sociaaldemokratie, maar het zal ook alleen ep die wijze mogelijk zijn, het eknomisch leven, waarvoor elke partij, die de macht in handen heeft de verantwoordelijkheid draagt, in stand te houden en in socialistische richting te ontwikkelen.

Het kongres draagt het Partijbestuur op, te bevorderen, dat het aanstaand Internationaal Socialistisch Kongres zich uitspreke omtrent de wijze van socialisatie en omtrent de vormen van organisatie, waardoor den ekonomischen groepen in het volk hunne vertegenwoordiging gegeven en de noodige zelfstandigheid bij het voeren der gesocialiseerde bedrijven gewaarborgd wordt.

Tenslotte wijst het kongres er op, dat de overgang naar het nieuwste stelsel met te minder schokken zal gepaard gaan, naarmate in alle kringen de historische noodzakelijkheid daarvan klaarder wordt beseft en de eenheid in de arbeidersklasse grooter is.

„Revolutie". — De burgerpartijen hadden na 1918 een groot woord over de revolutionaire neigingen van de S.D.A.P. Die partijen zijn echter geen van alle afkeerig van revolutie als buitenwettelijke daad, wanneer het in hun kraam te pas komt. De liberalen dreigden in 1848 Koning Willem H in de Ainhemsche Ct. met het schavot, als hij de meer demokratische grondwet niet wilde aanvaarden. En hij getuigde later zelf, in tweemaal 24 uren van konservatief liberaal te zijn geworden. Zulk een onbloedige revolutie stond ongetwijfeld Troelstra voor oogen. De anti-revolutionairen hebben als wereldschen bijbel lang het boek van dr. A. Kuyper „Ons Program", beschouwd. Welnu, op bladz. 18 en 19 der Volksuitgave staat geschreven:

„Wij erkennen dat er oogenblikken zijn, waarin de natuurlijke hoofden des volks zelfs de roeping hebben om aan een goddelooze tyranie waardoor het volk omkomt, een einde te maken, en eeren mitsdien onzen opstand tegen Spanje, Engelands omwenteling onder Willem III, Amerika's afval van Groot-Brittanye en onze omwenteling van 1813". — Zooals de voorvaderen onzer Calvinisten in Engeland, onder Cromwell, Karei I op het schavot brachten! Nu is tegen die uitspraak van Kuyper aangevoerd, dat dit werd geschreven in een tijd zonder algemeen kiesrecht, zoodat het volk geen'middel had om langs

Sluiten