Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

543

DB iNOVEMBERHBLDBN

in alle landen aanmerkelijk i* verhoogd, dan zal voortbrenging en verbruik zich zonder groote schokken daar aanstonds aan kunnen aanpassen-. Alleen zou men verlangen, om oneerlijke konkurrentie tusschen verschillende landen te voorkomen, dat een internationaal overleg over de arbeidsvoorwaarden en de sociale verzorging mede in het leven zou worden geroepen. Dit lijkt noodig, om op den duur de noodige vastheid te kunne* Verzekeren, De 8-urendag lijkt op dië wijs zelfs onmiddellijk verwezenlijkbaar."

En verder: „Over het algemeen is de tijd gunstig tot hervorming, omdat, gelijk gezegd, de desorganisatie van het maatschappelijk leven zoo groot is. Wat noodig is, is in de eerste plaats, dat, ieder voor zich, de oude denkbeelden, die zich gevestigd hebben, herziet, en tracht de evolutie mede te maken."

En in het nummer van 13 November las men in een artikel, getiteld „Gevaarlijk Spel":

„Men weet, hoe wij over de gestelde eischen denken. Voor ons hebben verschillende daarvan niets afschrikwekkends en wij hebben sinds jaren meer dan eens ervoor gepleit.

In ons-értikel van Maandag, waarin wij de arbeiderseischen bespraken, hebben wij een beroep gedaan op het gezond verstand der burgerij. Wij willen dat heden herhalen.

Wij voor ons gelooven, dat er langs wettigen weg veel is te .bereiken. De oorlog, en de misstanden, die hij aan den dag heeft gelegd, heeft aan velen de oogen geopend, en de overtuiging, dat veel niet op den ouden voet voortgezet worden kan, breekt zich meer en meer baan, en.wij vertrouwen, dat dit in breeden kring wordt gevoeld en begrepen. De teekenen, dat een evolutie in de sociale opvattingen doorbreekt, zijn er. Geweld kan het proces wel belemmeren, niet verhaasten. Geweld maakt kopschuw, en wat noodig is, is juist steun. Steun aan de aarzelenden, die nog in oude opvattingen vastgeroest snit» ten, doch die beginnen te wankelen en van verhelderd inzicht beginnen blijk te geven ...

De ernst der tijden wordt door een ieder beseft, en het oogenblik is gunstig, om langs wettelijken weg binnenkort hervormingen tot stand te brengen, waar in normale omstandigheden wellicht nog lang op zou worden gewacht...

Voor de eischen van den nieuwen tijd mag niemand ongevoelig zijn,"

In het avondblad C van 19 November leest men onder den mooien titel: „Zedelijke plicht":

„In de Kamer zijn verleden week, zoowel van den kant der Têgeering als van die van alle „burgerlijke" partijen, verklaringen afgelegd en toezeggingen gedaan van het hoogste gewicht; verklaringen en toezeggingen, die sterker dan ooit, wegens de omstandigheden, waaronder zij zijn te voorschijn gekomen, een zedelijken plicht hebben geschapen, die niet meer afgeschreven kan worden.

Sluiten