Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOVBMBER-BBWBGING

344

De overtuiging, dat een tijd van diep ingrijpende hervormingen voor de deur staat, is thans gemeengoed."

En ten slotte nog een citaat uit het kameroverzicht van 21 November 1918, den dag nadat de regeering had gesproken. De kameroverzichtschrijver van de „Nieuwe Rotterdammer Crt." was voor deze rede van den minister-president vol bewondering en schreef:

„Aan dezen bewindsman onze oprechte hulde-sloor zijn bondige, krachtige speech.

In anderen vorm zei hij, wat in de Proklamatie der Koningin te lezen staat:

„Het is mijn verlangen, de voorgenomen hervormingen • door te zetten en aan te vullen met de snelheid, die past bij den polsslag van dezen tijd. Reactie zij uitgesloten. Wij moeten veéjjttit."v'

- Volkomen juist. Wij moeten vooruit. Zonder te zwichten voor eenige intimidatie, wenscht de regeering haar program af te werken, en is zij bereid, over aanvulling daarvan te spreken.

Ons was het een groote voldoening, dat minister Ruys de Beerenbrouck... een ernstige waarschuwing tegen het gevaar der reactie, deed hooren."

De bovengenoemde motie-Rink werd 22 Nov. 1918 dan ook met 43 tegen 38 stemmen aangenomen, links tegen rechts, met medewerking: echter van A. P. Staalman en dr. v. d. Laar (bladz. 504). Dat rechts tegenstemde was onverantwoordelijk, doch aldus geschiedde voornamelijk, omdat volgens de heeren de motie onnoodig en misschien als tegen de regeering -.gericht te beschouwen was. De heer Lohman had 21 Nov. nog in de gauwigheid een motie voorgesteld om de situatie voor de regeering te redden en de socialisten een trap te geven. Deze motte luidde: ,

„De Kamer, toejuichende de kracht waarmee de regeering, tegenover terroristische bedreiging, voor onze demokratische en Vlijt instellingen op de bres staat;

is van meening, dat ondanks gebezigde dreigementen, de groote ' hervormingen, die eisch des tijds Zijn, behooren te worden doorgezet."

Zij werd, wegens het sociaaldem. verzet, 22 Nov. '18 ingetrokken (bladz. 498). Er sprak echter eveneens hervormingsgezindheid uit.

De reactie. — Sedert-lang woedt de reactie in ons land. Men schaamt zich in de bourgeoisie over zijn houding in 1918. Treub sprak openlijk in vergaderingen uit, dat hij voor den 8-urendag had gestemd, maar dat de regeering er niet mee had moeten komenl Te Amsterdam sprak deze staatsman, thans in. de negotie, op 9 Mei 1921 als volgt (verslag N. Rott. Ct.j:

„Terwijl alleen van opvoering van de productie te verwach-

Sluiten