Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

352

kinderen onderwijs voor een bepaalde richting wenschen te doen geven en 4 K.M. van een school af wonen, desverlangd uit de gemeentekas steun te verleenen „ter tegemoetkoming in de kosten", verbonden aan schoolbezoek, v. Ravesteyn diende 4 Mei een amendement in om te lezen, dat voor- kinderen die de openbare school willen bezoeken „uit de gemeentekas wordt voorzien in de kosten, verbonden aan het bezoeken van cte dichtstbij gelegen openbare school". Gaven de ouders de voorkeur aan h u i s o n d e r w ij s, dan zou, onder zekere reserves, in de kosten daarvan worden voorzien, eveneens uit de gem.kas. Dit was dus een voorstel, uitsluitend ten gunste van de openbare school en niet van de ouders met behoefte -aan bizonder onderwijs. Ofschoon Gerhard met anderen het amendement had onderteekend om het in behandeling te brengen, konden de sociaaldemokraten er niet voor stemmen. Het doel druischte in tegen de heele pacifikatie-gedachte en tegen de billijkheid. Het amendement kreeg 6 Mei '21 slechts één stem van de 76 (bladz. 2125). Ook Kolthek stemde tegen.

Toen kwam het openbaar onderwijs meer bepaald aan de orde.

Bij art. 16 (later 20) stelden zoowel Kolthek als Ketelaar ieder een amendement voor ten gunste van de verplichte instelling eener ouderkommissie. Een amend.-Ossendorp stelde voor te lezen, dat de gemeenteraad bevoegd is voor één of meer scholen om een o.k. in te stellen, gehoord den Onderwijsraad. Het bezwaar tegen Kolthek's amendement was, dat in een stad een centrale kommissie zou noodig zijn, die in Amsterdam wel 400 leden zou moeten tellen! Vodrfs zouden niet in alle buurten er geschikte ouders voor te vinden zijn. De zaak was te nieuw om haar dadelijk streng te regelen. De minister en de a.-r. heer v. d. Molen voelden ook wat voor de zaak zelve. De heer Ketelaar wijzigde zijn amendement, zoodat het tenslotte luidde:

„Aan elke openbare lagere school of aan openbare lagere scholen van dezelfde soort in ééne gemeente wordt een ouderkommissie verbonden. Bij algemeenen maatregel van bestuur wórden de inrichting, de samenstelling, de bevoegdheden en de wijze van verkiezing geregeld, den Onderwijsraad gehoord".

Ossendorp, die zijn amendement wijzigde in den geest als aanbevolen door den minister en den hr. v. d. Molen, trok, om een onnoodige stemming te voorkomen, het in ten gunste van dat van Ketelaar. Dit werd 6 Mei dan ook overgenomen (bladz. 2138/39). Ook Kolthek trok het zijne in. '

Art. 16, le lid* luidde in hoofdzaak aldus, dat in elke gemeente voldoend lager onderwijs wordt gegeven, welk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsd. richting toegankelijk is. De hr. Otto stelde nu voor, in een 2e lid te lezen, dat hiervan afwijking kan worden toegestaan voor 12 * of meer leerpl.

Sluiten