Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'355

DB L.0 -WET VAN 1920

bepleitte: 1 voor iedere 24, 3 voor 60, 4 voor 90 kinderen. Voor een school van meer dan 90 leerlingen moet op elke 30 leerl. 1 onderwijzer aanwezig zijn. Bij een overschrijding van de 30 of een veelvoud daarvan met 18, dan moet er nog een onderwijzer meer aan de school verbonden zijn. Wilde de minister voor u. 1. o, ten minste 2 onderw. voor 24 en 3 voor 41 leerl,, Albarda wilde 3 voor 24 en bij meer dan 60 leerlingen op elke 20 één onderwijzer. Nadat in deze getallen nog, door een wijziging, het hoofd was inbegrepen, werd het amendement 12 Mei '20 verworpen met 44 tegen 34 stemmen, rechts tegen links (bladz. 2229).

De kwestie der hulponderwijzeressen kwam bij artt. 13 en 25 van het ontwerp ter sprake. Ossendorp en de hr, Buisonjé c.s. hadden voorgesteld, de functie van hulponderwijzeres gelijkwaardig te maken aan die der andere onderwijzers. Wegens gelijkluidendheid werd het amend.-O. ingetrokken. Suze Groeneweg bestreed 11 Mei '20 de nieuwe functie'met kracht, wegens het stempel der minderwaardigheid, daardoor op dezen vrouwenarbeid gedrukt. De minister betoogde het tegendeel, hij wilde de toetreding, door een minder zware opleiding, vermeerderen. Tevens komen dan ook uit meer gegoede kringen de onderwijzeresen, die zich niet wenschen te bekwamen voor de hoofdakte. Gemiddeld blijven thans de mannen 35 jaar, de vrouwen 13 jaren in de school. Het amend.-Buisonjé werd 12 Mei '20 verworpen met 43 tegen 36 stemmen, rechts tegen links, behalve dat de kath. Wijkerslooth mede vóórstemde (bladz. 2229).

De vraag der r e s e r v e-onderwijzers werd 12 Mei beslist. Zoowel de hr. Otto als Albarda verdedigden de instelling. Over de opneming in de wet en de benoeming was verschil. De minister nam het amendement-Albarda over in dier voege, dat de benoeming geschiedt uit een voordracht, als voor de andere onderwijzers is bepaald (bladz. 2234).

Ten aanzien van de straffen voor een onderwijzer stelde de minister voor: a. waarschuwing, b. schorsing van ten hoogste een' maand met of zonder behoud van jaarwedde. Een amend.Ossendorp om de woorden „of zonder" te doen vervallen, werd 12 Mei '20 met 48 tegen 20 stemmen verworpen. Voor stemden alleen de sociaaldemokraten, kommunisten en Ketelaar (bladz. 2237).

Suze Groeneweg kwam 12 Mei met kracht op tegen een amend.-Beumer, om de onderwijzeres te ontslaan als zij, beneden 45 jaar, in het huwelijk treedt. Ofschoon het zeker geen ideale toestand is, dat de gehuwde vrouw voor de klas staat, een verbod vervalt in eigen kwaad en is als wettelijke regel onbillijk. Suze Gr. wees vooral op het reactionaire in het voorstel en ook op de mogelijke slechte gevolgen van leven in bedekt konkubinaat (samenleven zonder wettig huwelijk). De minister

Sluiten