Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB L.O.-WET VAN 1920 — KOSTELOOS ONDERWIJS,

I derwijzers van de speciale vakken zou betalen. Het viel 18 I Mei met 45 tegen 25 stemmen. Voor de sociaaldemokraten, I kommunisten, vrijz.-demokraten en de liberalen Fock, Abr. I Staalman, Otto en Ter Hall (bladz. 2277), Een amend.-Otto, om I de gemeenten het recht op vergoeding te geven van even zooI vele onderwijzers, als de bizondere school heeft boven het I wettelijke aantal, werd 18 Mei verworpen met 58 tegen I 14 stemmen. Behalve de voorsteller, een deel der sociaaldemo-, I kraten en de kommunisten stemden nog de vrijh.bonders Ter I Hall en Staalman voor.

Wat aangaat de vergoeding van rijkswege stélden 18 Mei '20 I K. ter Laan en Gerhard voor: om in te voegen een art. 64bis, I luidende:

„Over elk dienstjaar vergoedt het Rijk aan de gemeente de I uitgaven, bedoeld in artikel 57, onder c en d" I en een artikel 64ter, luidende:

„Over elk dienstjaar vergoedt het Rijk aan de gemeente de I helft van de uitgaven, bedoeld in artikel 57, onder e tot en I met p".

In art. 57 (in de wet 55) worden de kosten, door de gemeenI te te dekken, opgenoemd, c en d betreffen gymnastieklokalen I enz. en schoolmeubelen; e tot en met p betreffen reparatiën ep I een aantal andere kosten. Ter Laan betoogde, dat de gem. kas I dat alles niet kan dragen; wachten op een betere fin. verhouI ding tuschen Rijk en gemeenten ging niet aan. |3 Minister de Visser wilde daar niets van weten en vermoedde, I dat er aan vast zat het sociaaldem. amendement ten gunste van I het kosteloos onderwijs. Ter Laan wijzigde zijn amendement I aldus, dat de vergoeding van rijkswege enkel zou slaan op het I stichten en instandhouden van schoolgebouwen en de aanschafI fing van meubelen. Verder werd voorgesteld, de artt. 64bis en I ter uit te stellen totdat de volg. week de fin. verhouding tusI schen Rijk en gemeenten zou ter sprake komen. Albarda en ■ Gerhard steunden het voorstel. Minister de Visser zou de I amendementen niet kunnen uitvoeren, als tegen het standpunt I der Bevred.-kommissie. De motie tot uitstel werd 19 Mei '20 [verworpen met 44 tegen 33 stemmen, rechts tegen links, J behalve dat de lib. mr. v. Doorn mee tegen en v. d. Laar voor I stemde (bladz. 2294). De hr. Ketelaar stelde toen nog eens voor, I alleen het bedoelde onder c te vergoeden, n.1. de gebouwen. i Sedert de uitspraak der Bevred.-kommissie was veel veranderd, I de gebouwen waren duur. De amendementen werden 19 Mei Iverworpen. Dat van Ter Laan met 58 tegen 19, dat van I Ketelaar met 46 tegen 32 stemmen. Voor het eerste stemden' I alleen de sociaaldemokraten, voor het tweede alle linkerleden I zonder Visser v. IJzendoorn (bladz. 2299).

L . Kosteloos onderwijs werd daarna, bij art. 65 (thans 62) door I Gerhard verdedigd, naar aanleiding van een soc.-dem. amende-

Sluiten