Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

358

ment om in dat artikel te lezen: ,,Er wordt geen schoolgeld geheven". (De hr. Otto stelde voor op te nemen de mogelijkheid, de gemeenten vrijstelling te kunnen verleenen van die heffing. Dit voorstel werd evenwel spoedig ingetrokken). De minister bestreed het amendement met het oog op het voorstel tot evenredige schoolgeldheffing en de konsekwentie ook voor het hoogere onderwijs. Het werd 19 Mei '20 verworpen met 55 tegen 22 stemmen, die van de sociaaldemokraten, kommunisten en dr. v. d. Laar (bladz. 2305).

In art. 66 (63) stelde de regeering voor, in een 2e lid, dat voor iedere school der zelfde soort gelijk schoolgeld wordt geheven, zoodat in het openb. lager onderwijs, door de overheid bekostigd, de standenscholen zouden worden uitgesloten. De vrijh.bonder mr. Visser v. IJzendoorn- wilde dit laten vervallen, hetgeen echter door verwerping van zijn amendement, met 62 tegen 9 stemmen, werd verijdeld. Slechts de vrijh. bonders Abr. Staalman, Visser v. IJzendoorn en Dresselhuys stemden mèt de anti-rev. de Monté ver Loren, Scheurer en Beumer, benevens met de kath. Sasse v. Ysselt en Reijmer en met Braat voor (bladz. 2309). Een amendement-Albarda strekkende, dat geen enkele leerling wegens de maatschappel. positie der ouders enz. mag worden geweerd, wat sloeg zoowel op bizondere als op openbare scholen, werd 19 Mei verworpen met 50 tegen 22 stemmen. Voor alleen de sociaaldem., de komm. en de vrijz.-dem. fractie, benevens v, d. Laar (bladz. 2309).

Wat de schoolgelden betreft stelde 19 Mei Albarda nog voor, alleen ten minste 5 ct. te innen van elke week, waarin onderwijs gegeven is. Dit amendement werd na verzet des ministers ingetrokken (bladz. 2309). In ruil daarvoor nam de minister over een amend.-Albarda, om het afschaffen van schoolgelden (wel het invoeren en wijzigen) niet aan de goedkeuring van hoogerhand te onderwerpen (bladz. 2309). Zoo nam de minister nog een kleinigheid over, n.1. aangaande de schoolgeldkohieren. Dat geschiedde dien dag nog een paar malen.

Langzamerhand bij het bizondere onderwijs gekomen, verdedigde Zadelhoff 20 Mei '20 o.a., dat de biz. onderwijzer niet uit partikuliere fondsen een bijslag mag ontvangen. Dit om het onderwijs waarlijk gelijk te maken. Daar de minister dit denkbeeld aanvaardde, werd het amendement ingetrokken.

Een amend.-Ossendorp ten gunste van een nieuw art. 92bis had de strekking, de straffen voor bizondere onderwijzers gelijk te stellen met die voor de openbare. Hoewel feitelijk tegen straffen, wilde O. toch gelijke behandeling. Dit voorstel werd 20 Mei '20 overgenomen (bladz. 2360).

Een aantal reactionaire amendementen van de anti-revolutionairen, ten gunste der biz. school, werden 21 Mei '21 ook

Sluiten