Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S59

KOSTELOOS ONDERWIJS

▼«worpen, doorgaans met weinig meer stemmen vóór dan die fractie telt (bladz. 2373 en '74).

BH behandeling van den Titel omtrent de bevoegdheid en epleiding der onderwijzers sprak Ossendorp 21 Mei 20 ten gunste eener betere Opleiding dan de min. *J»d- voorstelde. Uit de amendementen soa blijken, hoe de sociaaldem. fractie, de regeering en de Kamer hierover denken. Ossendorp verdedigde 26 Mei een amendement, om eenige bij-akten af te schaffen De onderwijzers walen in dezen eenvoud en OOk b.v. de vakken handenarbeid en nuttige handwerken in het eindexamen opnemen. Ook Sun* Groeneweg wees er op, dat als men de volledig bevoegde onderwijzeres verplicht, een afzonderlijke handwerken-ake te halen, daardoor haar benoemingskansen tegenover* de z.g. hulponderwijzeressen verminderen. Het amend.Ossendorp werd echte* 26 Mei '20 verworpen met 47 tegen 19 stemmen, die van de èoafealdembkraten, kommunisten etf'V#9s>dera*kraten (bladz. 4408).

:|ia het onderwtop der kweekscholen bepleitte Ossendorp 26 Mei '20 bij elke kweekschool een leerschool, om praktische leergelegenheid te verschaffen. Bovendien stelden Ossendorp c.s. voor (bij art. 144), de toelating tot een kweafcM school in plaats van afhankelijk te stellen van het doorloopen van een u. 1. o. of H. B. S. met 3-jar. kursus, van H. B. S, met 5-jar. kursus, een gymnasium of lyceum. Een tweede deel, om een geneesk,. verklaring te eischen, werd overgenomen. Het eerste deel werd echter 28 Mei '20 verworpen met 55 tegen 22 stemmen. Met de sociaaldemokraten stemden voor de kommunisten en dr. v. d. Laar (bladz. 2464). Intusschen had de minister een denkbeeld-Buhen, ook verdedigd doof Albarda, aanvaard, om met de H. B. S. met 3-jar. kursus ook te aanvaarden het afloopen van de eerste 3 jaren op de 5-jar. H. B. S., gymnasium en lyceum rbladz. 2423).

17 Juni besprak Albarda iets bizonders. De arfhister was weer terug gekomen op het bepaalde omtrent het ambuhmtisme in art, 23, voor de biz. scholen. En de vrijhvhonder Ott* had er nu gauw gebruik van gemaakt om te beproeven dat ook vetfC ae openbare school te doen. Albarda kwam daartegen met klem op. Zóó valt er niet te werken. De minister Stelde voor, een art. 193bi* in te voegen, behelzende de bepaling, dat aan art. \ 23, 4e lid, niet behoeft te worden voldaan vóór 1 Jan. 1922£JWt> | zij er vóór dien datum een vakature ontstaat. En de heer-WW? stelde voor, dit aldus te lezen, dat aan die verplichting niet behoeft te worden voldaan voor de hoofden in functie, die de laatste 5 jaren niet voor de klas hebben gestaan, Wt amendement werd 17 Juni '20 verworpen met 40 tegen 34 stemmen. Vóór stemden de vrijh.bonders; de anti-rtfreletittBatteg 4rj» Smeenk na; alle chriatirÉlstorischen, en de katholieken Kooien, \ v.Rijckevorsel, Stulemeijer, v. Rijzewijk, Juten, Sasse v. Ysselt «n Wijnbergen {bladz. 2754). Toen had Otto de vrijmoedigheid

Sluiten