Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

360

om nogeens terug te komen — of de hoofden ook bang waren voor een klas! — om te bewerken, dat pas op een later datum de gevreesde bepaling in werking zou komen. 17 Juni besloot de Kamer, op voorstel van den voorzitter, met" 54 tegen 18 st emmen, het amend.-Otto niet toelaatbaar te verklaren. Tegen stemden met Otto, alleen de vrijheidsbonders, de kath. Deckers, de anti-rev. D. v. Twist, Scheurer en v. d. Molen, de christ.hist. Henkemans en Bakker, terwijl voor alle royaliteit ook K. ter Laan voorstemde. Van der Waerden verklaarde bij vergissing te hebben tegengestemd (bladz. 2755).

Ossendorp verklaarde, dat de Kamer, daar art. 108 voorbij was en dit insloot, had aangenomen, dat ook de biz. hoofden voor de klas moesten. Toen de beraadslaging over art. 108 heropend was, werd een amend.-Ketelaar voorgesteld om art. 23, 3e en 4e lid (dus ook een klas voor de hoofden) toepasselijk te verklaren. De minister wilde dat echter niet en nam alleen het 2e en 3e lid op. 1 Juni '20 werd, na uitvoerige debatten, het amend.-Ketelaar verworpen met 40 tegen 28 stemmen. De gansche rechterzijde, behalve v. d. Laar, stemde tegen, doch met haar de vrijh.bonder Dresselhuys. Alle anderen links voor (bladz. 2766).

Een poging van Ossendorp e.a. om de pensioenen voor de onderwijzers op de hoogte van het nieuw vast te stellen salaris t°. bepalen mislukte. De minister wilde liever toeslag gevèn. Het amendement werd 18 Juni verworpen met 54 tegen 15 stemmen, de sociaaldemokraten en v. d. Laar (bladz. 2775).

Nog kwam ter sprake de belangrijke kwestie van het door de gemeenten overnemen van schoolgebouwen van het biz. onderwijs. De. minister wilde de gebouwen gewoon tegen de g eschatte waarde doen overnemen. Ter Laan c.s. stelden: voor, de gemeenten ze te laten overnemen tegen betaling der schulden die er op rusten, en anders tegen den kostprijs, onder 2 pet. afschrijving per jaar. De minister stelde ten slotte voor, de waarde te bepalen naar den tijd van 1 Juli; 1914, «lus vóór den oorlog en de daardoor veroorzaakte prijsstijging. Bovendien zouden Ged. Staten gemeenten, die al tc zwaar getroffen worden, een jaarL toelage, kunnen verstrekken. Bij verkoop krijgt de gemeente haar geld terug. — De beide amendementen werden 23 Juni '20 verworpen resp. met 57 tegen 21 en met 53 tegen 23 stemmen. Voor dat aangaande de overneming der schulden stemden de sociaaldemokraten, kommunisten en de liberaal v. Doorn; dat omtrent de werkelijke 'kosten kreeg de stemmen van dezelfden, mèt die van de vrijz.-demokraten (bladz. 2824). Amendementen-Otto en -Teenstra om voor de vergoeding den rentevoet voor de gemeenten iets voordeeliger te maken, werden eveneens verworpen, telkens rechts tegen links. Op dezelfde wijze werd het artikel 198 (in de wet 205) 23 Juni aangenomen (bladz. 2825)..

Bij art. 199ter stelde Albarda nog voor, dat het Rijk de ge-

Sluiten