Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

364;

•die samen een langeren leertijd dan 8 jaren innemen, zoovele klassen, als samen een leertijd van 8 jaren omvatten, met dien verstande, dat de verplichting nimmer eindigt, voordat het kind den 14-jarigen leeftijd bereikt en de klasse, waarin het bij het hereiken van dien leeftijd geplaatst was, doorloopen heeft".

Een overgangsbepaling zou de invoering, zoodra mogelijk met het oog op schoolruimte, regelen. Het amendement werd 19 April '21 verworpen met 52 tegen 19 stemmen} vóór de sociaaldemokraten, vrijz.-demokraten en kommunisten. Alle vrijheidsbonders en christ. arbeidersafgevaardigden dus tegen (bladz. 2086).

Op art. 10 was er een sociaaldem. amendement, verdedigd door Ossendorp, om in te voegen, dat ten minste 10 uren van het nijverheidsonderwijs etc» zouden worden besteed aan algemeen vormend onderwijs. Dit amendement werd 19 April '21 met 54 tegen 20 stemmen, op dezelfde wijze als tevoren, verwerpen (bladz, 2089).

Wat de landbouwverloven betreft, stelden de Sociaaldemokraten voor, het heele art. 13 te doen vervallen. Dit amendement werd 19 April verworpen met 45 tegen 31 stemmen. Tegen stemden met Braat alle kerkelijken op de kath. V. Schaik* v. d. Bilt, Haazevoet, Hermans, v, Rijzewijk, Bulten en Kuiper en op A. P. Staalman en den anti-rev, Smeenk na; ook stemden tegen alle vrijheidsbonders op Otto na. Vóór de sociaaldemokraten, kommunisten, de vrijz.-demokraten en de bovengenoemde kerkelijken (bladz. 2100).

Eenige christ.-historischen, Bakker en 4 anderen, stelden voor, om voor het 7e leerjaar weer 4 weken verlof toe te staan! Mr. Schokking stelde ook nog voor, in art. 12 sub 5o. het woord „ernstige" voor omstandigheden als reden van schoolverzuim te schrappen. Dit laatste amendement werd verworpen met 60 tegen 17 stemmen. Voor de anti-revolutionairen op Smeenk na, de christ.-hist. op Bakker na, en Braat.

Het amendement-Bakker (4 weken in 7e leerjaar) werd 19 April '21 verworpen met 57 tegen 19 stemmen. Dezelfden voor als zooeven, nu met Bakker en den kath. Stulemeijer (bladz. 2100).

Een amend.-Bulten e.a., om het landbouwverlof te weigeren voor loondienst, een goed amendement bij dezen stand van zaken, werd 19 April '21 aangenomen met 60 tegen 9 stemmen. Tegen alleen de anti-revolutionairen, op Smeenk en Schouten na, en den kath. Stulemeijer (bladz. 2101).

Ketelaar wilde nog art. 29 lezen als volgt:

„De gemeenteraad is verplicht" (dus niet slechts bevoegd) „bij verordening te bepalen, dat onder bij die verordening te stellen voorwaarden, ambtenaren der politie gemachtigd zijn, een kind, dat zij gedurende de schooltijden op den openbaren weg aantreffen, te brengen.naar het hoofd der school, tot welker leerlingen het kind behoort".

Sluiten