Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

370

Pensicenverleening aan weduwen van leeraren aan Gymnasia en middelbare scholen. — 15 Maart '21 werd door Gerhard een motie ingediend, luidende:

„De Kamer, van oordeel, dat het wenschelijk is om aan de weduwen van leeraren aan gymnasia en aan middelbare scholen, wier echtgenooten ontslagen werden of overleden zijn vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 5 Juni 1905 (Saatsblad No. 154], alsnog een pensioen te doen toekennen", enz. (bladz. 1789).

Aangezien dezelfde gedragslijn reeds ten opzichte van weduwen van onderwijzers door de regeering was gevolgd, was het billijk om hetzelfde op weduwen van leeraren toe te passen.

De motie werd echter, na 7 Juni' 21 in behandeling te zijn geweest (bladz. 2736), 9 Juni '21 verworpen met 39 tegen 26 stemmen (bladz. 2768), Voor stemden de kommunisten, vrijz.dem., soc.-dem., benevens de vrijh.bond. de Muralt, de Groot, ter Hall en Bijleveld en de eenlingen Wijk, A. P, Staalman en dr. v. d. Laar. Tegen stemde o.a, de heer Beumer (a.-r.), die voor de stemming verklaarde, het met den in de motie belichaamde wensch geheel eens te zijn, doch daar de minister in geen geval de motie zou doen uitvoeren, geen verwachtingen wilde opwekken, die niet verwezenlijkt zouden worden! (bladz.. 2768).

Nijverheids-onderwijs. — Het vakonderwijs was tot voor kort ongeregeld en genoot enkel wat steun van overheidswege. Het was de grootste moeilijkheid om gelden los te krijgen. 4 Okt. 1919 is eindelijk een wet op het vakonderwijs, thans „nijverheids"-onderwijs geheeten, tot stand gekomen. Reeds van 1914 a '15 dateerde het eerste ontwerp.

1. Het nijverheidsonderwijs heeft — volgens art. 1 — ten doel op den grondslag en met voortzetting van het algemeen vormend onderwijs op te leiden voor ambacht, nijverheid, scheepvaart, huishouden, landbouwhuishouden en vrouwelijke handwerken.

2. Het wordt onderscheiden in:

a. schoolonderwijs;

b. onderwijs volgens het leerlingstelsel,

3. Het schoolonderwijs wordt naar den aard en het doel van het onderwijs onderverdeeld in:

a. lager onderwijs;

b. middelbaar onderwijs.

1. Schoolonderwijs wordt — volgens ongeveer art. 11 — gegeven aan:

a. scholen voor een ambacht of handwerk;

b. scholen voor nijverheid, nijverheidskunst en kunstambacht;

c. scholen voor het visscherijbedrijfwen de binnenscheepvaart;

Sluiten