Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONDERWIJS

372

2o. Aansluiting van het vakonderwijs aan de andere deelen van onderwijs kan worden bevorderd.

3o. De vakvereenigingen zullen meer invloed op de leiding kunnen hébben.

4o, De inrichting van de school, het aantal te onderwijzen vakken zal niet langer afhankelijk zijn van wat bepaalde ondernemingen en industrieën noodig achten, en dus zal meer het belang van de leerlingen den doorslag geven.

5o. Leerplicht kan worden ingevoerd.

60. Een, verbeterde > salaris-, pensioen- en rechtspositie-regeling voor het personeel, zoo dringend noodig en voor het vakonderwijs van overwegend belang, kan gemakkelijker tot stand komen."

Daarom stelden de sociaaldemokraten een amendement voor op art. 5, om dit aldus te doen luiden:

„1. Scholen bedoeld in artikel 11 worden onderscheiden in openbare en bijzondere.

2, De openbare scholen worden opgericht en onderhouden door het Rijk of de gemeente, hetzij alleen of in onderlinge samenwerking. De overige door rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen of vereenigingen.

3. Overal waar in de behoefte aan deze scholen niet voldoende door de gemeente of door rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen of vereenigingen wordt voorzien, worden deze scholen opgericht en onderhouden door het Rijk".

Aldus zuden er steeds scholen z ij n. Toen echter de min. v. onderwijs dreigde, het ontwerp bij aanneming in te trekken, trokken de voorstellers liever het hunne in (bladz. 2755).

De heer Ketelaar stelde voor op art. 1 op te nemen de zieken-verpleging en het landbouwhuisonderwijs, om dit laatste weg te halen van het Departement van Landbouw. Het amendement omtrent ziekenverpleging werd 24 Juni '19 warm verdedigd door Suze Groeneweg.

„De verplegiing is een vak, een, dat zeer veel liefde eischt en waarvoor een roeping noodig is, maar het is en blijft een vak", sprak zij. „In de toekomst,' vooral door de beperking van den arbeidsduur, zal het aantal verpleegsters nog belangrijk uitgebreid worden, zoodat meer en meer de onmogelijkheid duidelijk wordt dat de geheele opleiding voor verpleegster in het ziekenhuis geschiet. Er moeten aparte opleidingsscholen voor komen en nu is het de gelegenheid de opleiding voor het eigenlijke verpleegstersvak onder deze wet te rangschikken. Het is een vak en het hoort dus in deze wet"....

Het amendement werd echter 25 Juni met 39 tegen 34 stemmen verworpen, rechts tegen links (II), echter met Smeenk (a.-r.) vóór (bladz. 2748).

Het amendement omtrent het „landhuishouden" werd aangenomen met 46 tegen 27 stemmen. Alleen rechtschen stemden tegen (bladz. 2748). Een amend.-Ketelaar om van „vak-

Sluiten