Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

579

ONTWAPENING

teit, ons buiten den oorlog te houden. Nu er soldaten waren, móest ons" tandfaa op deze wijze aanwenden, zooals men m een dorp bij brand zelis een stoomspuit moet aanwenden als men die eenmaal heeft, al heeft men geprotesteerd tegen den aankoop. Het eind van den wereldoorlog bracht ons echter:

in ieder beschaafd land een grooten afkeer van het militair geweld; , r, ■ * * i j

een zoo goed als ontwapend Duitschland, den vasten wil van-Engeland — volgens gegevens, die uit de feredesönderbandelingen uitgelekt zijn — om Nederland s onafhankelijkheid te bewaren tegenover BelgischFtansche begeerlijkheid, zoodat het geschreeuw van een hoopje Belgische annexionisten niets beteekende, terwijl de Belg. Vrbeiders niet anders dan in vrede met ons willen leven;

den vasten wil van millioenen arbeiders in d e internationale vakbeweging, om een nieuwen oorlog met alle middelen te keeren;

de overtuiging, dat, al is op deze internationale vakbeweging niet rotsvast te vertrouwen, een vertrouwen op onze weermacht tegenover de gruwelijke, geraffineerde geweld, machten van de groote natiën nog veel meer misplaatst is;

het enorme geldgebrek, veroorzaakt door den oorlog en de mobilisatiekosten, zoodat zij een goed toegerust leger niet kunnen betalen zonder ons voor altijd te ruïneeren;

de verplichting voor Nederland om een voorbeeld aan andere natiën te geven, inzake de energieke bestrijding van leger en vloot en de ontwapening;

den Volkenbond, waardoor een vereeniging van natiën is ontstaan, nog wel zeer onvolmaakt, doch in beginsel opgericht iom.:internationale konflicten op te lossen door rechtspraak en om door gemeenschappelijk optreden den vrede te bewaren, waarbij hoogstens van optreden eener internationale politiemacht tegenover een onwillig medelid sprake kan aijn.

Reeds tijdens den wereldoorlog rezen in de Nederlandsche scciaaldemokratlè stemmen op ten gunste eener nieuwe oriën. teering op militair gebied. Het kongres te Arnhem van 1915 nam de volgende resolutie aan: ' „Het kongres, van oordeel, dat het standpunt van de sociaal* demokratie inzake militarisme, volksleger of ontwapening voor de naaste toekomst in hoofdzaak slechts internationaal kan worden vastgesteld, .

en dat de vraag welke houding in het bijzonder de kleine staten van Europa nopens deze vraagstukken zullen hebben | aan te nemen, eerst zal kunnen worden onder de oogen gezien, als na den vrede die kleine staten geteekend zullen hebben n gekregen omtrent hun internationale positie; I wijst iedere poging om vóór dien tijd deze belangrijke kwesI ties in een kommissie te doen onderzoeken, als voorbarig van de hand;

Sluiten