Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWAPENING

380

en spreekt het vertrouwen uit, dat zoodra het oogenblik daartoe zal zijn gekomen, het partijbestuur een internationale behandeling dezer vraagstukken tijdig en breed zal doen voorbereiden."

28 Febr. 1919 legde Schaper in de Kamer, bij de behandeling

«^twwriugsuegrooung, namens ae tractie de volgende verklaring af inzake den overgangstijd, waarin wij toen verkeerden:

„De sociaaldemokratische fractie volhardt bij haar afkeer van alle militarisme en spreekt als haar vurige hoop vut, dat door internationaal overleg, onder den druk der arbeidende klassen, binnen korten tijd tot algeheele ontwapening zal worden overgegaan, waarnaar de internationale sociaaldemokratie met alle krachten zal streven.

Of, zoolang deze internationale ontwapening niet is doorgevoerd, voor èen klein land als het onze, tot eventueele bescherming zijner neutraliteit, een weermacht zal moeten worden in stand gehouden en of de Nederlandsche sociaaldemokratie daartoe haar medewerking zal kunnen verleenen, zal afhangen van allerlei ideëele en materieele overwegingen, die in haar geheel zullen moeten worden.in acht genomen en waaromtrent zich de S.D.A.P. op een harer eerstvolgende kongressen zal beraden en uitspreken. Zij zal daarover beslissen op haar eigen grondslagen en krachens haar eigen standpunt als proletarische partij, met haar beginselen van socialisme en demokratie.

Evenwel weigert onze fractie ook thans haar stem te geven aan een begrooting voor de instandhouding van een leger, dat nog altijd de kenteekenen draagt van militarisme en in zijn wezen gebaseerd is op de verouderde beginselen van onrecht en verdrukking, die de staande legers kenmerken: terwijl bij de verantwoordelijke legerleiding niet voldoende rekening wordt gehouden met de noodzakelijkheid van bezuiniging, welke zoo noodig is voor de bevrediging van de economische behoeften der bevolking.

Om dezelfde redenen zal onze fractie haar stem geven, op haar eigen motieven, aan alle moties die gaan in de richting van vermindering van militaire lasten en verbetering van de rechts¬

positie van onaerotticieren en soldaten.

17 Oktober 1920 nam de Partijraad der S.D.A.P. uitvoerig stelling ten opzichte van het vraagstuk, De P.R. kwam tot de volgende konklusies:

„De S.DA..P., de handhaving der nationale onafhankeUjkheid aanvaardende, verwerpt de militaire defensie als middel daartoe. Zij aanvaardt, als betere waarborgen voor het behoudt der onafhankelijkheid van een klein land als Nederland, de direkte internationale actie der arbeiders en den Volkenbond.

De aktie der Partij dient zich voortaan konsekwent te richten, niet slechts op internationale, maar ook op nationale ontwapening.

Sluiten