Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWAPENIXS-

386-,

Volgen, ook in het misdadig spel van het opstapelen der brandstof voor een nieuwen wereldbrand??"

En ten slotte zegt dit hoofdartikel van een goed katholiek:,

Geen man en geen cent voor een niet langer te dulden militarisme, dat de volkeren uitzuigt en met de verschrikkelijkste ramspoeden overlaadt.

Men beseffe het toch wel: de beteekenis van een volk wordt niet bepaald door de sterkte zijner wapenmacht en het ontzag, hetwelk het daardoor kan inboezemen, maar door de zedelijke; factoren, welke zijn waarachtige grootheid bepalen.

Een kleine staat, welke het voorbeeld zou geven van ontwapening en zijn eer en roem zou zoeken in de beoefening der leer van liefde en gerechtigheid, zou door zijn zedelijke grootheid tot een lichtend voorbeeld strekken voor heel de wereld.

Moge dat lichtend voorbeeld Nederland zijn!"

Schaper las dit 28 Febr, 1919 in de Kamer voor, maar de katholieken zwegen er over, namen althans deze leuze niet over! Velen in het katholieke kamp denken als deze schrijver, doch de leiders houden de geesten in bedwang. De koalitiepolitiek bindt daarbij de katholieken aan de ultra-militaristische anti-revolutionairen en christ.-historschen<

„Het Volk" van 19 Okt. 1921 bevatte een uittreksel uit „De (kath.) Voorhoede" van dezen inhoud:

„Dat het militarisme een ramp voor de volkeren is, dat het moet worden afgeschaft, dat zijn wij roerend met de S. D. A. P. eens.

Laten wij daar dan ook, evenals de S. D. A. P,, getuigenis; voor afleggen,,; j

De groote massa krijgt de idee, dat de S. D. A. P. alleen strijd voert tegen het militarisme, maar dat de katholieke partij dat stelsel van bloed en tranen behouden wil.

Dat is niet waar!

Ook wij voeren strijd tegen het militarisme en met betere middelen dan de S. D; A. P. Laten wij dat uitbazuinen.

Laten wij op volksvergaderingen en openluchtmeetings, door vlugschriften en plakkaten de massa leeren, dat ook onze leus is: „Weg met het militarisme".

'©ah zal de massa vertrouwen in ons gaan stellen en tot ons komen.

En zij zal bevinden, dat onze beginselen in den strijd tegen het militarisme van meer waarde zijn dan die van de S.D.A.P."

Maar dan moeten de katholieken geen genoegen nemen met de handelingen hunner kamerfractie, die stemt voor een militiekontingent van 22.500 man!

„De Residentiebode" van midden Juli (zie „Het Volk" van 13 Juli '21) schreef over ontwapening het volgende:

„Algehééle ontwapening achten wij, naar men weet, voorloopig nog niet mogelijk. Maar een gróóte bezuiniging in mannen

Sluiten