Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'391

RESOLUTIËN

ticnale vakbeweging in het algemeen, alle pogingen en elk streven van het imperialisme, van het militarisme of het internationaal kapitalisme te bekampen en te verhinderen, welke beoogen de reactie, de kontra-revolutie of den oorlog te bevorderen''.

Het negende kongres van het Internationaal Verbond der Metaalbewerkers bracht in 1921 allen organisaties en allen metaalbewerkers der bij het verbond aangesloten landen dc door het achtste kongres van het Internationaal Metaalbewerkersverbond op 23 Augustus 1920 aangenomen resolutie ih herinnering,-die toen reeds de plichten der arbeiders ingeval van dreigenden oorlog vaststelde in de navolgende woorden:

„Wij belijden de eenheid van proletarische belangen, van actie en van solidariteit met het Internationaal Verbond van •Vakvereenigingen,

Het achtste kongres van het Internationaal Verbond van Metaalbewerkers noodigt «11e leden uit, hunne solidariteit tegenover hunne klasségenooten daardoor te betoonen, dat zij de vervaardiging van wapens, munitie en oorlogsmateriaal in eiken vorm weigeren, dat zij de bestellingen kontroleeren bij hunne weigering, om troepen, wapens en munitie te vervoeren.

Het op 10 Augustus 1921 te Lucern gehouden negende kongres bevestigt dit deel der Kopenhaagsche resolutie en roept •bovendien de metaalbewerkers aller landén op, om, in nauwe samenwerking met de geheele arbeidersklasse, den strijd tegen het militarisme en het kapitaüsme voort té zetten, zoo dat de tot nu töe bij de vervaardiging van munitie en oorlogsmateriaal werkzame ^arbeiders in de „vredesproductie", welke zoowel de beschaving als het materieele welzijn der arbeiders bevordert, werk zullen vinden".

Het negende kongres bracht voorts in herinnering, dat dé Kopenhagensche resolutie van de metaalbewerkers der gansche wereld verlangt, aan iederen oproep tegen den oorlog van het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen gevolg te geven. ' Tenslotte de mijnwerkers, die zooveel invloed hebben wégens de behoefte in den oorlog aan steenkolen! Deze hebben op hun internationaal kongres van 2—6 Aug. 1920 te Genève het volgende besloten:

„De gedelegeerden van het Internationaal Mijnwerkerskongre's te Genève, na de wederoprichting der Mijnwerkers-Internationale op sterkeren' grondslag dan voorheen,

overwegende, dat de Internationale Mijnwerkers Federatie blijkens de lessen van het verleden den wereldvrede kan verzekeren,

overwegende, dat de zoo belangrijke vraag van oorlog en vrede reeds meermalen op internationale kongressen werd behandeld en dat het vraagstuk der algemeene werkstaking tegen den oorlog door enkele afdeelingen der Mrjnwerkers-Internationale in ontkéïmenden zin werd beantwoord,

Sluiten