Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

397

POST-, TELEGRAFIE EN TELEFOON

Tegenover wat aanvankelijk was voorgesteld, is dit nog een achteruitgang van ƒ 100, resp. ƒ 600 voor de hooger gesalarieer-i ■den, doch tegenover de plannen van den heer De Geer, is het voor de lageren een belangrijke stap in de goede richting. Voor de weduwe van iemand met ƒ 2000 salaris, beteekent het een verbetering van ƒ200, een volledig herstel van wat eerst was voorgesteld. Heeft deze meer dan 3 minderjarigen kinderen, dan begint ook voor haar. het nadeel. Ten einde dit echter te verzachten, is tevens de gelegenheid opengesteld om tegen betaling van een bij alg. maatregel van bestuur vast te stellen premie zich een hooger pensioen tot 50 pet. van 't bedrag, waarop men recht heeft, te verzekeren. Pit recht is ook,vastgelegd voor het eigen pensioen, alsmede voor het weduwen- en weezenpensioen van gepengionneerden". Na de wijzigingen in de traktementsregeling konden in de Militaire Pensioenwetten de pensioenen ongeveer geregeld worden als de burgerlijke.

15 Febr. '22 verwierp echter de Eerste Kamer het burgerlijk ontwerp!

POST, TELEGRAFIE EN TELEFOON.

De P. T. en T. vormen sedert 1915 (bij de wet van 31 Dec. 1913, Stbl, 464) een afzonderlijk staatsbedrijf, waarvoor de begrooting afzonderlijk moet worden vastgesteld. Voor 1922 zijn de inkomsten en uitgaven op ƒ 116.933.753.— geraamd. Het spreekt vanzelf, dat dit bedrijf in beginsel zich zelf moet bedruipen, al kan het noodig zijn, dat de Staat in het belang van het overheidsverkeer er eenige lasten oplegt. Door den wereldoorlog en de toenemende duurte kwam ook dit bedrijf in het gedrang. Over 1921 was een verlies geraamd van ruim 13 millioen, dat over 1922 is teruggebracht tot rond ƒ 2.819.000.

„Zelfs zou — zegt de Mem. v. Toel. op de begrooting voor ■"22 — indien de vergoeding aan het Departement van Financiën voor het vrij brievenvervoer op de spoorwegen niet had verhoogd moeten worden met een bedrag van ƒ 3.000.000, een kleine winst geraamd kunnen zijn n.1. van ƒ 180.862".

Intusschen zijn dan ook herhaaldelijk de tarieven moeten worden verhoogd. Het eerste, wat de post betreft, bij de wet van 14 Juli 1919 (Stbl. 492). Tevens kwamen er een aantal andere wijzigingen aan de orde. Toen 13 Mei '19 dit ontwerp aan de orde kwam, verklaarde de Zeeuw, dat men niet te spoedig moet verhoogen, d.w.z. na iedere verhooging van het salaris van het personeel en bij elke beperking van den arbeidsduur. Er was toen 7 millioen tekort, over 1918 was er 81/s millioen tekort geweest- en het port zou verhoogd worden van 5 op 7*72 en van 3 op 5 cent. Doch de sociaaldemokraten oordeelden, dat een verhooging van het port' nog niet noodig was en stelden een amendement voor, om. het tarief op 5 en 3 cent te laten. Met 42 tegen 17 stemmen werd dit echter 13 Mei '19 v e r w o r-

Sluiten