Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POST, TELEGRAFIE EN TELEFOON

398

p e n. Voor alleen de sociaaldemokraten en kommunisten (bladz. 2262). 28 Mei 1919 werd het wetsontwerp met 61 tegen 19 ste mmen aangenomen. De sociaaldemocraten en kommunisten, met dr. v. d. Laar, tegen (bladz. 2442). De Eerste Kamer nam het ontwerp aan 11 Juli '19, met 2 stemmen tegen.

De pakketpost werd intusschen eveneens verhoogd, n.1. bij de wet van. 27 Nov. 1919 (Stbl. 776), 14 Aug. 1920 kwam weer een ontwerp in. Thans was de strekking, tarieven ten hoogste door de wet te laten bepalen en voorts den minister en het bedrijf binnen die marge de werkelijke tarieven te doen vaststellen. Dit was het vorig jaar ook ten aanzien van den postpakket dienst geschied. Een reëel bedrijf kan niet telkens bij de Kamer komen om een geringe verhooging, een goed ingerichte onderneming moet eenigen armslag hebben. Verlaging blijft dan ook mogelijk, zonder weer een wetsontwerp te behoeven in te dienen. De Kamer kan altijd den minister, die verantwoordelijk blijft, dwingen tot terugkeer of inperking als hij te ver mocht gaan. — Tegen de verhooging van de tarieven voor dag-, week- en maandbladen was intusschen veel verzet ingekomen. De vrijdom van port voor dienstbrieven'zou bij dit ontwerp worden opgeheven. Wat dit laatste betreft, had v. Stapele dit in een Nota in 1919 bepleit, in het belang van een zuivere boekhouding. Van dezen portvrijdom wordt ook, naar het schijnt, veel misbruik gemaakt, al zal aan den anderen kant voor de openbare besturen, staatskommissiën, officiëele bibliotheken de afschaffing grooten last medebrengen. — Van Stapele drong tevens aan op een betere inrichting van den dienst, zooals hij' dit ook reeds in zijn Nota gedaan had. Voorts vroeg hij, ook bij ontworpen tariefsverhoogingen, raadpleging van den pas ingestelden Postraad. Tegen het stelsel van het ontwerp en de tariefsverhóoging had v. St. geen bezwaar, werken met verlies is geen plicht.

„Wanneer dit vooropstaat, sprak hij, zou ik willen vragen of de voorgestelde tariefsverhóoging in haar algemeenheid genomen noodig is. Ik vestig er de aandacht op, dat nog het vorige" jaar bij de behandeling van de toen aan de orde zijnde tariefsverhóoging door onze fractie ernstig bezwaar is gemaakt tegen die verhooging, niet, omdat wij in het algemeen de billijkheid van die verhooging niet inzagen, maar omdat wij meenden dat in verband met het achterwege blijven van diverse maatregelen, die' wij voor een betere functioneering van het bedrijf noodig achtten, het niet toestaan der verhooging een goede prikkel zou zijn om de bedrijfsleiding te brengen tot wat wij haar plicht achtten."

De heer Teenstra stelde voor, de'port der brieven op 10 cent de 20 gram te laten. Waar voorgesteld werd, de port ten hoogste op 121/2 te stellen enz', wilde hij alles aan den wetgever blijven overlaten. Van der Waerden verklaarde zich 8 Dec. '20 daar met klem tegen.

Sluiten