Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

399

BOST, TELEGRAFIE EN TELEFOON

„Wat is het afschuwelijke van deze zaak? vroeg hl). Als onzerzijds -wordt aangedrongen op soepele Overheidsbedrijven, wordt daartegen aangevoed, dat dat onmogelijk is, omdat een ambtelijk bedijf nu eenmaal een star ding is, maar nu er gelegenheid bestaat aan het postbedrijf een zekere vrijheid te geven zonder dat het Parlement zijn zeggenschap verliest, komen de vrijzinnigdemokraten voorstellen er een zoo star mogelijk bedrijf van te melken. Later kunnen ze dan weer afgeven op het Overheidsbedrijf,"

Ook de heer Bongaerts verdedigde, met den minister, het stelsel van het ontwerp. 8 Dec. werd dan ook het amendementTeenstra verworpen met 55 tegen 10 stemmen, die van de vrijz.-demokraten, kommunisten met Kolthek, dr. v. d. Laar, de kath. Wintermans en Hugenholtz (bladz. 894).

Stelde de minister voor te lezen in art. Ibis:

2. De frankeering van brieven, den openbaren dienst betreffende, kan in de gevallen en op de voorwaarden, door Ons te bepalen, mede bij abonnement geschieden", zoödat dus de vrijheid van port voor dienstzaken werd afhankelijk gesteld van de Kroon, de heer Teenstra verzette zich daartegen en stelde een amendement in dien geest voor. Van Stapele verdedigde om komptabele redenen het voorstel des ministers, hij had er zelf op aangedrongen. Mr. v. Beresteyn bestreed het met het oog op de archivaris- en andere dergelijke diensten. Toen men v. Stapele verweet, slechts als ambtenaar te spreken en als zoodanig meer ambtenaren te wenschen, protesteerde daartegen Schaper, v. Stapele stelde een motie voor, om de hosten, voortvloeiende uit den portvrijdom, zooveel doenlijk aan het bedrijf te vergoeden, doch daar de beslissing terstond bij het amendement kon vallen, kon deze worden ingetrokken. Het amend.-Teenstra was in zooverre goed, dat het voorkomen wilde, den portvrijdom voorbarig af te schaffen. Die beslissing kon later genomen worden. Hoofdzaak was slechts, dat het bedrijf de kosten der dienststukken vergoed krijgt. Daarom stemden de sociaaldemokraten voor het amendement. Het werd echter 8 Dec. '20 verworpen met 33 tegen 30 stemmen. De rechterzijde stemde meest tegen, én met haar de vrijh.bonders Lely, Ter Hall en Treub. Met de linkerzijde stemden voor: v. d. Laar, de kath. Bomans, v. Groenendael, Wintermans, Juten en Kooien, benevens de christ.-hist.. Bakker.

Het wetsontwerp werd toen aangenomen met 49 tégen 13 stemmen, n.1. de vrijz.-demokraten, de kommunisten, de sociaaldemokraten J. ter Laan, Rugge en v. Zadelhoff, de kath, v. Groenendael en dr. v. d. Laar. Van Stapele en de andere sociaaldemokraten stemden voor (bladz. 901).

De Eerste Kamer nam het ontwerp aan op 17 Febr. 1921, echter niet dan nadat de minister beloofd had, den portvrijdom voor dienstzaken niet op te heffen, alvorens de gelden zijn

Sluiten