Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POST, TELEGRAFIE EN TELEFOON

400

aangevraagd en gevoteerd om de openbare lichamen in de gelegenheid te stellen, zonder kosten hun brieven te vervoeren. 16 Febr. '21 had de vrijz.-deni. mr, v, Beresteyn een motie voorgesteld, om den minister uit te noodigen, de opheffing van den vrijdom van port niet ten nadeele van de bibliotheken en archieven te laten komen. Deze motie kon ingetrokken •worden, daar de minister den maatregel voorloopig niet zou invoeren.

Diverse P.T.T.-zaken. — Van den heer Weitkamp kwam 23 Febr. de volgende motie in stemming:

„De Kamer, overwegende, dat het isolement van het platteland zooveel mogelijk behoort te worden opgeheven,

spreekt als haar oordeel uit,

dat het afstandsgeld bij teiefoonaanleg behoort te worden verlaagd, en dat het aantal meters, dat recht geeft tot vordering van afstandsgeld, behoort te worden verhoogd," enz.

Zij werd zonder hoofdei, stemming aangenomen. Braat had voorgesteld uit te spreken, dat de postbestellingen op Zondag niet behooren te worden afgeschaft. Deze motie werd 23 Febr. verworpen met 38 tegen 26 stemmen, zuiver rechts tegen links. De minister wil ze intusschen ook niet alle afschaffen.

Zuinig beheer. — Van v. Stapele was er een motie van den volgenden inhoud: „De Kamer, van oordeel, dat de vermindering van het aantal hoogere ambtenaren bij het Staatsbedrijf van Posterijen en Telegrafie in sneller tempo dient te geschieden, zoomede dat niet bepaaldelijk door het dienstbelang geeischte bevorderingen niet behooren plaats te hebben," enz. Herhaaldelijk heeft v. St. gepleit voor zuinig beheer en minder hooge ambtenaren. 22 Sept. had hij hierop weer gehamerd en er op gewezen, dat het hoogere personeel in 10 jaren slechte; met 3 is ingekrompen. Het plan, kantoren in de middaguren te sluiten, was niet behoorlijk voorbereid, nl. zonder advies te vragen aan de verschillende bevoegde lichamen, zoodat de maatregel veel ergernis gewekt had. — De motie werd echter verworpen met 47 tegen 17 stemmen, die van de sociaaldemokraten, de vrijz.-demokraten, Braat en A. P. Staalman (de komm. waren afwezig; bladz. 1554). De minister had verklaard, dat de gevolgen der motie niet waren te overzien, doch ze was soepel genoeg en bedoelde niet het geheel stopzetten der opleiding.

Van de verschillende ander zaken stippen wij nog aan, dat v. d. Waerden o.a. 5 Febr. 1919 een rede hield over de draadlooze verbinding met Indië, door een kontrakt met de mpij. „Telefunken". Hij betoogde, dat de zuinigheid niet voldoende was betracht.

Personeel-zaken Bij de eerste behandeling van de begrooting voor Post, Tel, en Telefoon, 29 Jan. 1919, behandelde Hels-

Sluiten