Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POST, TELEGRAFIE EN TELEFOON

402

had gedemonstreerd, in Amsterdam zelfs gestaakt, een 8-tal bestuurders waren ontslagen, v, d. T, vroeg o.m.:

„Is door de regeering vóór de vergadering van de Centrale Kommissie voor georganiseerad overleg op 4 Oktober jl. met de regeeringsvertegenwoordigers in deze kommissie overleg gepleegd aangaande de bij het georganiseerd overleg aan te nemen houding en, zoo ja, wat was de inhoud en de beteekenis van dat overleg?

Om welke reden heeft de regeering geweigerd op 6 Oktober jl.. toen de 5 Oktober daaraan voorafgaande te Amsterdam uitgebroken staking in het Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie was opgeheven, den vertegenwoordigers van de ambtenarenorganisaties een onderhoud toe te staan?

Welke is thans de rechtspositie van het personeel van het Staatsbedrijf der P.T,T„ voor zooverre dat heeft deelgenomen aan de tweede staking op 7 Oktober jl. en daarna, na het teekenen van een verklaring, den arbeid heeft hervat? Is de bedoeling voor dit personeel het dienstverband, zooals dat bestond vóór de staking, weer spoedig te herstellen, of worden strafmaatregelen tegen dit personeel overwogen?

Is het persbericht juist, dat op last van den minister van justitie een strafvervolging wordt voorbereid tegen een aantal personen, behoorende tot het personeel van het Staatsbedriji der P.T.T., op grond van de artikelen 358bis, ter en quater van het Wetboek van Strafrecht?

Is de regeering bereid, nu de reden, die tot het ontslag van een achttal bestuurders van den Centralen Bond van Nederlandsch Post-, Telegrafie- en Telefoonpersoneel had geleid, niet meer aanwezig is, hen weder in hun betrekking te herstellen?"

Minister Ruys gaf in zijn antwoord een relaas van hetgeen geschiedde op 6 Oktober, toen drie sociaaldem. kamerleden hem persoonlijk hadden opgezocht, en later één hunner hem telefonisch nog weer had verzocht om een delegatie van postambtenaren te ontvangen. Hij had het toen gedaan en had er blijkbaar berouw vanl Tegen de Haagsche betoogers was gezegd, dat als de rust op het Binnenhof zou zijn hersteld, de minister van waterstaat hen wel zou willen ontvangen. Wegens een openlijke aansporing tot sabotage waren de bestuurders ontslagen. Ook was uit Rotterdam een brutaal telegram aan de regeering gezonden. Die proklamatie en het telegram waren echter teruggenomen, na een wenk van Troelstra, Over het onderhoud met de s.-d. kamerleden was eenig misverstand tusschen minister Ruys en Troelstra. Op het ontslag der 8 bestuurders wilde de regeering niet terugkomen, v. d. Tempel stelde eerst de volgende motie voor:

„De Kamer, van oordeel, dat het met het oog op de onvoldoende bezoldiging Van het Rijkspersoneel gewenscht is, nevens het doen vervallen van de korting van 7 pet. voor het weduwen-:

Sluiten