Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

403

1>ERS0NEEL,-BEW.H€U1ÏG OCT. '20

en weezenpensioen, alle bezoldigingen, ingaande 1 Januari 1920, met 5 pet. te verhoogen," enz.

Van Stapele sprak 19 Okt. nog meer in 't bizonder over het P.T.T.-personeel, Hij vestigde er de aandacht op, dat de R.-K. vereen, van P.T.T.-personeel ook zeer ontevreden was en dat er b.v. in het orgaan dier vereen, was geschreven:

„Herhaaldelijk Werd de regeering verweten, dat zij met vuur speelde en de belangen van het P.T.T.-personeel schromelijk verwaarloosde",

en verder:

„Het is ook verklaarbaar dat tot de regeering het harde verwijt wordt gericht, dat zij solt met haar personeel, dat zij inderdaad speelt met vuur";

en tenslotte:

„Er is alle reden tot ontevredenheid, wij hebben het hierboven aangetoond," |

Zoo was er ook een motie van het Permanent Comité uit de bij het Chr. Nat. Vakverbond aangesloten organisaties. Een motie van de afd. Rotterdam van den Ned; Bond van Christ. Prot. posterijen-, telegr.- en telefoonpersoneel luidde o. a.:

,vindt deze maatregelen zeer onvoldoende, waardoor aan

het eene deel van het personeel een aalmoes wordt gegeven en het andere deel niets ontvangt, protesteert met verontwaardiging, dat de regeering dit beschouwt als een tegemoetkoming voor 1920 ia den noodtoestand, waarin het personeel verkeert; waarschuwt de regeering ernstig voor de gevolgen, die zulk een onbeduidende tegemoetkoming, welke den naam van tegemoetkoming niet kan dragen, na zich sleepen zal;

schrijft alle gevolgen, die uit niet-inwilliging van deze minimum eischen zouden kunnen voortvloeien, aan de regeering toe;

verwacht van een christelijke regeering, meer nog dan van een andere regeering, christelijke daden."

V. d. Tempel stelde 20 Okt. '20 nog de volgende motie voor inzake het ontslag der bestuurders:

,,De Kamer, gehoord de discussies over de stakingen in het Staatsbedrijf der P.T.T.,

van oordeel, dat het niet in het belang is van dat Staatsbedrijf verdere gevolgen voor de ambtenaren te verbinden aan het deelnemen aan deze stakingen", enz.

Er kwamen ook nog allerlei andere moties in, voornamelijk over het georganiseerd overleg en over de kindertoelagen. Zij werden alle 21 Okt. verworpen, behalve die van den kath. v. Rijzewijk. De eerste motie-v. d. Tempel met 55 tegen 33 stemmen. De sociaaldemokraten, kommunisten met Kolthek, vrijz.demokraten, de Muralt, Ter Hall, v, d. Laar, A. P. Staalman en Wijk stemden voor. Een motie-v. d. Laar inzake kindertoeslag kreeg slechts 3 stemmen, n.1. van Wijk, A. P. Staalman en den voorsteller. Een motie-Oud: ƒ 50 en ƒ 75 kinderbijslag en verhcoging van alle salarissen met 5 pCt., zonder een grens te stel-

Sluiten