Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

407

PROCESSIE-VERBOD

van de Laar, en dat deze heeren. evenals hij, over aan verstrekkend geluid beschikken. Zij had moeten,f«verdenken, dat er eveneens enkele anderen, gelukkig minderen, zij)|.;Wier levenstaak het g een den Roomschen en hun godsdienst altijd zooveel mogelijk te hinderen.''

P-iqJVr heer Troektra had volkomen gelijk, en ik ben er hem dankbaar voor, dat hij gisteren een heel wat breeder standpunt heeft ingenomen dan de heer van de Laar, toen hij aaide, dat men niet moest wijkeju voor dergelijke fanatici en zich a-iet moest laten overdonderen — overdonderen, zei de heer Troelstea, mijnh. de veiorz., — door geschreeuw en gejoeL". (bl, 31*3.)

Het wasvechter vooral onder den indruk van de protestantsche christenen. Dr, Schokking en mr. Rutgers verdedigden dan ook het processie-verbod, evenals dr. v. d. Laar het had- gedaan.

„De (r.-k.) Tijd" van 28 Okt, schreef dienaangaande:

„Volgens den heer Kolkman had de regeering in geen geval uit den weg mogen gaan voor de relletjes, welke van sommige fanatieke protestantsche zijden zijn opgezet en welke weerklank vonden in de redevoeringen van de heeren v. d. Laar, Schokkülg en Rutgers, al keurden de laatste twee eenparigs»! den modus quo (mantaf-Waarop) van het protestantsche verzet. Dat kon de redactie van „De Nederlander" b,v. in haar zak steken. De heer Kolkman scheen dus geen waarde te hechten aan de verklaring van den minister, dat alleen de financieele gevolgen van de kapitalisatie der kerkelijke goederen en regeling der'traktementen der godsdienstleeraars de regeering tot uitstel hebben genoopt."

„Intusschen geloöven wij gaarne — vervolgde het r.k. blad — de pertinente verklaring van den premie*, wat niet wegneemt, dat Wij toch teleurgesteld blijven over de terugname der heM ziening van hoofdstuk VI. Zelfs tegen den zin'der andere helft der koalitie had den katholieken recht kunnen gedaan worden. De liberalen en zeker de socialisten hadden gaarne medegeholpen.

De heer Kolkman bedankte dan ook mr. Troelstra voor het standpunt, gisteren door dezen ingenomen. En mr. Kolkman voegde er nog aan toe, dat de katholieken niet zoo gek zouden zijn geweest, om nu maar dadelijk overal met het Allerheiligste te gaan rondtrekken. En voor afgeslagen hoeden had men ook niet bevreesd behoeven te zijn."

Maar de (r.k.) Gelderlander" schreef (zie uittreksel in „Het Volk" van 1 Nov. '21) zeer merkwaardig:

„Kijk 'ns, mijnheer Kolkman, — wij hebben van de katholiek* kamerklub verwacht, dat zij een inittatieb-voorstel zou indienen tot het verkrijgen der processievrijheid. Verschillende bladen hebben op een katholiek initiatief-voorstel aangedrongen, totdat de Haagsche briefschrijwer van „De Tijd" zeggen kwam, dat het te laat was voor zulk een voorstel. Oktober lag nu eenmaal

Sluiten