Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRODUCTIE EN ARBEIDSTIJD

408

vast voor de Grondwetsherziening en vóór Oktober kon zulk voorstel niet meer worden klaargestoomd."

Het blad wees er op, dat men wel tijdig een wetsvoorstel had kunnen indienen en schreef dan ook als konklusie:

„Wat stond de heer Kolkman daar dan nog te fulmineeren tegen de regeering en waarom liet hij die bui van dikke woorden over den minister van binnenlandsche zaken los?

Men moest zoo niet spelen, met een diep-gevoelde teleurstelling van het katholieke volk en zoo het katholieke hart niet krenken,"

Dit is eenigszins in overeenstemming met hetgeen Troelstra sprak op 28 Okt. '21 en den hr. Kolkman in overweging gaf, alsnog zulk een voorstel te doen en dat er links wel steun zou komen.

PRODUCTIE EN ARBEIDSTIJD,

De kapitalisten en hunne dienaren schreeuwen luid over het tekort aan productie en over de onmogelijkheid om te konkurreeren wegens de 45-urige werkweek of den 8-urendag. Daargelaten, dat de 45-urige werkweek in een aantal voorname vakken (als machine- en textielnijverheid) niet bestaat, zijn er vanouds vele voorbeelden bekend omtrent een veel grootere intensiteit van den arbeid, dus een naar evenredigheid hoogere voortbrenging, bij een kortoren dan bij een langeren arbeidsdag. Bij een langen arbeidsduur treedt eerder verslapping in en geschiedt er naar rato minder. Reeds Karl Marx gaf daarvan voorbeelden uit Engeland, in zijn boek: „Das Kapital".

„Het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne" van Jan, 1922 gaf daarvan wederom een modern wetenschappelijk staaltje. De ing. P. Persant Snoep besprak daarin een Amerikaansch regeeringsrapport van een grondig onderzoek, ingesteld bij twee groote bedrijven, één met een 8-urigen en één met een 10urigen werkdag en de konklusie wordt als volgt weergegeven:

„Dit alles bracht de samenstellers van dit rapport tot de overtuiging, dat het 8-uur bedrijf een betere arbeidsprestatie waarborgde dan het 10-urig en zij voerden dit nu in hoofdzaak terug op den korteren duur van den werkdag in het eerste. Daarom meenden zij te mogen konkludeeren, dat althans voor de bij het onderzoek betrokken soorten van arbeid met een 8-urigen werkdag een zóóveel geringere vermoeidheid ontstaat dan bij een 10-urigen dag, dat het menschélijk organisme in het eerste geval zijne arbeidskracht blijkbaar ekonomischer aanwendt dan in het tweede geval."

Natuurlijk geldt dit niet voor alle bedrijven, maar onzen werkgevers zou een verlenging van den arbeidsdag niet meevallen! Er zou veelal naar evenredigheid minder gebeuren en o.a. vuur en licht zouden meer kosten.

Een 18 Jan. 1922 verschenen rapport van een kommissie.

Sluiten