Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROTECTIE EN VRIJHANDEL

410

deele van den exploitant. Er komt menig „schepje op", voorzoover dat maar kan binnen de grenzen der beschermende rechten. Men denke een aan de trust in de drukkersbedrijven! Wij betalen dus niet slechts werkverschaffing, doch ook meer kapitaalwinst. Doch bovendien: als wij van zeg ƒ30 per week ƒ 5 meer moeten betalen voor „beschermde" goederen, dan kunnen wij die niét Hitgeven voor andere voortbrengselen, onzer eigen nijverheid. Er is dus groote kans, dat daar juist meer werkloosheid zal ontstaan, want een gulden laat zich maar één keer uitgeven. De arbeiders die thans werk hebben verarmen dus, juist in e e n t ij d met n e i g i n g tot loondaling, en die loondaling laat zich niet keeren door de meerdere werkgelegenheid. In alle beschermde landen ziet men haar wérken! Nu moeten wij, zonder protectie, aan vele arbeiders werk verschaffen of onderstetaling verleenen, en dat is iets betreurenswaardigs. Doch nu betaalt het althans de overheid, die de belasting progressief heft, dus het meest haalt van de rijken. Een protectionistische politiek levert echter een vermomde verbruiksbelasting op ten nadeele van alle verbruikers, Zóó de zaken bezien, is werkverschaffing en ondersteuning altijd nog verkieslijker, want die andere werkverschaffing is duurder en verplaatst ook ten deele slechts de werkloosheid. Zetten wij meer menschen aan 't werk door het kunstmatige middel der protectie, dan is er ook minder kans, dat wij door productieve werkverschaffing, als de aanleg van wegen, dijken, kanalen, bosschen enz,, onze productie en onze welvaart voor de toekomst verbeteren» Al» alle arbeiders, die daaraan werken, arbeid gaan verrichten in beschermde bedrijven, verrichten zij die arbeid óók op kosten der gemeenschap en geschiedt er niets buitengewoons. Wel kan aannemelijk gemaakt worden, dat vele arbeider», die nu ondersteuning erlangen of aan onproductieve werkverschaffing zijn onderworpen, onder protectie van hun eigen vak meer zullen verdienen. Doch lo. kunnen zij wegens de meerdere duurte er ook minder voor k o o p e n en 2o, zal hun de arbeidsverruiming door dé bescherming bitter kunnen tegenvallen door bovenomschreven oorzaken.

Men kan tegen dit alles aanvoeren, dat die protectie toch niet over de heele linie zal doorgevoerd worden en de nadeelen zulk een vaart niet zullen nemen. Dan helpt zij echter ook minder, maar die vaart moet ze nemen. Geeft men haar aan 5 bedrijven; dan moet men het ook lichtelijk geven aan 50, want het eene hangt aan andere, omdat, wat voor het eene produkt is, voor het andere grondstof is. Ook in Zwitserland, Italië en

elders is de ervaring van de protectie zeer ongunstig.

Bovendien weegt voor ons land het nadeel, dat wij als handelsland belang hebben bij open grenzen en vrij verkeer. In dat verkeer wordt -door protectie zeer veel bedorven, ook in verband met douane-formaliteiten.

Sluiten