Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

411

RECHTSTOESTAND VOOR AMBTENAREN — RIDDERORDEN

Eenmaal in de banen der bescherming komt men er moeilijk weer af, want het bedrijfsleven groeit er in vast. Hoe snel di* groeien in^e^ttomische zaken gaat bö|W ^Daitachbnd, waar een beduidende stijging der -valuta, hoewel de daling een ramp was, thans een nog grootere ramp zou zijn. Het laa#aa in den lagen valuta-stad* vastgegroeid. Alles bijeengenomen is de toestand van nu niet zonder groote bedenking, doch zou de overgang naar -protectionisme veel bedenkelijker zijn. Het is daarom, dat de S.D.A.P. op het Kerstkottgres van Mt» 'besloot, den vrijhandel te willen handhaven, met bereidwilligheid om op andere wijze te steunen waar dat kan (men zie het Verkiezingsprogram).

RECHTSTOESTAND VOOR AMBTENAREN m

10 Januari 1920 werd een ontwerp van wet ingediend op den rechtstoestand van ambtenaren, voorbereid door een Staat»» kommissie. Het ontwerp omvatte alle ambtenaren en werklieden in openbaren dienst, dus ook die van provinciën en gemeenten, met inbegrip van die der bedrijven. Ministers, leden van den Raad van State, krachtens de Grondwet voor hun leven aangesteld» ambtenaren en militairen als zoodanig vallen er buiten. Art. 82 bepaalde voorts, dat kategoriën van ambtenaren kunnen worden uitgeschakeld. De aanstelling, vast of tijdelijk, wordt erin geregeld. De bezoldiging zal worden geregeld voor het geheele land en voor alle kategoriën. Voorts worden geregeld het verlof, de ziekte, schorsing en ontslag," de straffen, de wachtgelden, de dien»ttijd, de verplichtingen, de verbodsbepalingen. Een Rijksscheidsgerecht wordt ingesteld met een centralen Raad van Beroep, de procedure geregeld. Het is ondoenlijk, hier den inhoud van het ontwerp, van 138 artikelen, weer te geven.

De verschillende ambtenarenorganisaties opperden bezwaren, waaraan de soc.-demokraten, vooral onder leiding van J. ter Laan, wenschten tegemoet te komen. De besturen der gemeenten Amsterdam, den Haag en Utrecht hadden ook bezwaren, die ten deele, vooral wat betreft de wachtgelden en het ontslag, ingingen tegen de wenschen der ambtenaren,

RIDDERORDEN.

Steeds verzetten zich de sociaaldemokraten tegen de instelling der ridderorden. Bij de grondwetsherziening kon men daaromtrent een voorstel vinden. Voor dien tijd bestreed o.a. L M. Hermans deze ijdelheid der ijdelheden. 8 Dec9i920 wees H. er op, dat tijdens den oorlog de lintjesuitdeeling was gestaakt en men er nu aan ontwend was. Nu was de regeering weer begonnen. EeniCbineesche speelbank-eigenaar en opium* handelaar in Indië werd geridderd, en de R.-K. Tilburgsche C*j had geschreven over bet niet ridderen van zekere katholieken:

„Als een ridderorde bedoelt te zijn een officieele erkenning

Sluiten