Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RUSLAND

414

Tsaren-tijdperk te erkennen en bracht het fiasko niet voort, inwendig was de toestand rot. De droogte maakte de proef moeilijker, doch reeds tevoren was de mislukking gekomen.

We hebben deze feiten te zien, omdat de bourgeoisie en hare handlangers in de christel. arbeidersbeweging die mislukking wijten aan het socialisme zelf en wij onze zaak niet klakkeloos mogen laten diskrediteeren door proefnemingen, waarvan de mislukking door sociaaldemokraten steeds vanaf den beginne is voorspeld. De goede, bedeeling van Lenin, Trotski, Radek e.a. worden niet ontkend, althans in het willen stichten eener socialistische radenrepubliek tot welzijn van ] het proletariaat. Doch bij het neerslaan van allen tegenstand 1 en de verdrukking van heele groepen en landen in de buurt, kan van goede trouw geen sprake meer zijn. Het is de gewetenlooze tyrannie in den ergsten vorm.

Georgië en Azerbeidsjan. — Hetgeen met deze landen is geschied, is zoo onmenschelijk als slechts mogelijk geacht kan worden. Deze landen vormden socialistische republieken,- op demokratischen grondslag.. Fransc$e en Engelsche socialisten bezochten in 1920 Georgië en waren vol lof over den toestand. Het bolsjewistisch Rusland komt echter tusschen beiden, sluit eerst een vreedzaam verdrag, zendt dan echter troepen, kon- ' kelt met een minderheidje van kommunisten in de landen en verovert ze dan te vuur en te zwaard! Men leze de noodkreet der Georgiërs, overgenomen in Het Volk van 6 Sept. 1921, gericht „Aan alle volkeren":

„Wij richten ons tot u, — heet het — in naam van het volk van Georgië, dat gebukt gaat onder het juk der overweldigers, alle ellende ondergaat van hongersnood, typhus, cholera en pest, en aan de ergste wanhoop ten prooi is. Gedurende de drie jaren van het onafhankelijk bestaan der Georgische Republiek, heeft ons volk noch den ontzettenden hongersnood, noch den geesel der epidemies gekend. Maar de toestanden zijn wel veranderd, sedert de regeeringstroepen van Moskou, nu al zes maanden lang, ons land overweldigen en bezetten, ten einde de imperialistische politiek van het bolsjewisme in het Oosten te realiseeren.

Al heel spoedig was de voorraad voedingsmiddelen van de bevolking uitgeput; een deel van dezen voorraad werd door de Sovjettroepen en hun tallooze bureaukratie verorberd, een deel uitgevoerd naar Rusland, als oorlogsbuit.

Door hun waanzinnige dekreten, door de willekeur, het geweld, den roof onder den schijn van militaire requisities, hebben de overweldigers ons ekonomisch leven ontwricht, allen produktieven arbeid belemmerd, onze industrie verstikt, onzen landbouw verlamd. De productie der mijnen in Georgië is gedaald met 87'/2 pet. Bijna alle fabrieken en werkplaatsen staan stil. De oppervlakte der bebouwde gronden is met 50 pet. verminderd.

Sluiten