Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALISATIE

41»

zacht was en dat hij later met een nieuwe wet zou komen, om de bovenbedoelde krisiswet te vervangen. Rugge drong nog eens aan op steun. — 29 Dec. 1921 kwam een lijvig ontwerp op de Binnenvaart in.

Voorgesteld wordt o.a. te bepalen dat alle binnenvaartuigen in een register voor de binnenvaart moeten worden ingeschreven. De minister is bevoegd te bepalen, dat geen ingeschreven binnenvaartuig in gebruik mag worden genomen of gebruikt, tenzij het duidelijk zichtbaar voorzien is van een door hem vast te stellen kenteeken. De minister wijst de plaatsen aan, waar een rijksschippersbeurs zal zijn te vestigen, onder vermelding daarbij van de gemeenten, welke tot den kring van ieder dier beurzen behooren. Hij is bevoegd een reglement van orde vast te stellen voor de bedoelde beurzen, waarbij bepaald kan worden, dat aan personen, die de orde verstoren, de toegang tot die beurzen voorgoed of voor tijdelijk kan worden ontzegd.

Voor iedere beurs worden door den minister één of meer beursmeesters aangesteld; deze houdt een aanmeldingsregister.

5 Maart 1920 werd zonder hoofdei, stemming een nieuwe Schipperswet, meer voor de buitenvaart, aangenomen, die bij de bestaande eenige verbeteringen bevat. 26 Maart 1920 werd dit ontwerp wet (Stbl. 134),

SOCIALSATIE.

De konklusies in het algemeen van het Socialisatierapport, verschenen in April 1920 en later in het algemeen door het kongres bekrachtigd, zijn de volgende;

le. De noodzakelijkheid van verwezenlijking van het socialisme dringt zich thans steeds meer op den voorgrond, mede onder den invloed van het door den wereldoorlog ontzaglijk versterkt besef der onduldbaarheid van het zich steeds sterker koncentreerende kapitalisme.

2e. Socialisatie is doelbewuste vermaatschappelijking der voortbrenging en beteekent het voltrekken van den overgang van kapitalisme naar socialisme; zij kan, als een vorm van reorganisatie der voortbrenging, niet anders dan geleidelijk geschieden.

3e. Socialisatie is de eenige mogelijkheid om aan de verspilling der productieve kracht, die onder de kapitalistische anarchie plaats vindt, een einde te maken, zonder tegelijk da voordeelen van doelmatige organisatie der productie aan een betrekkelijk kleine groep van bezitters in plaats van aan de gansche gemeenschap ten goede te doen komen.

4e. Socialisatie is noodzakelijk ter beperking van het arbeidslooze inkomen, dat op de maatschappij parasiteert. Zij wordt gevorderd door den drang der verbruikers, wier belang in Strijd is met het winstbelang der partikuliere ondernemers.

Sluiten