Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALISATIE!

420

eigening in aanmerking kwam, in plaats van op de bezittende klasse als geheel.

12e. De schadevergoeding moet niet hooger zijn dan noodig is, om te beantwoorden aan haar doel: ongestoorde voortzetting der productie. In geen geval moet vergoeding worden gegeven voor derving van toekomstige ondernemerswinst, noch voor voordeden uit spekulatief opgedreven prijzen. Aan personen, die door rationeeler bedrijfsinrichting als gevolg van socialisatie in het bedrijf overbodig worden, kan een toegemcetkoming worden verleend.

Het rapport is overigens te verkrijgen bij den boekhandel „Ontwikkeling", te Amsterdam.

Kongres-besluit 1920. — Op het kongres van 23, 24 en 25 Mei 1920 nam de S. D. A. P. een socialisatie-resolutie aan. Het kongres besloot:

„1. De konklusies van het rapport der socialisatie-kommissie te aanvaarden, en ze met al de middelen waarover de partij beschikt, ter kennis te brengen van heel het Nederlandsche proletariaat, ten einde dit te bewegen deel te nemen aan den strijd voor hunne verwezenlijking;

2. het N. V. V., dat mede. den strijd voor de socialisatie heeft aanvaard, voor te stellen, de propaganda voor dit gemeenschappelijk doel in gemeenschappelijk overleg te voeren;

3. de vertegenwoordigers^ der partij in de vertegenwoordigende lichamen op te dragen, ieder voor zoover hun terrein betret de» konklusies bovenvermeld, te gelegener tijd in voorstellen te belichamen en de doorvoering met alle kracht te bevordren;

4. door een krachtige'actie van aanval en verweer het Nederlandsche proletariaat mobiel te maken om het proces der socialisatie zich zóódanig te doen' ontwikkelen, dat de omvorming der bestaande maatschappij in een op socialistischen grondslag in den kortst mogelijken tijd zich voltooie. Hiertoe dient geheel de verkregen macht en invloed der proletarische klasseorganisatie te worden aangewend en de nog ontbrekende macht en doorzettingsvermogen door een energieke propaganda te worden aangevuld".

In het Vakverbond. — 6 Febr. 1920 hield het Ned. Verbond v. Vakvereenigingen een kongres over de socialisatie, waarop een aantal stellingen aan de orde waren. De stellingen bevatten een 7-tal hoofdstukken over 2 kolom druks, zoodat wij ze tot ons leedwezen niet kunnen overnemen. Slechts twee grepen doen wij er uit;

„E. Wat moet onder socialisatie worden verstaan?

1. Bij socialisatie dient het eigendom der productiemiddelen niet te berusten in handen van de arbeiders, die in het betrok-

Sluiten