Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

423

DE SOCIALISATIE IN DB KAMER —

STAATSKOMMISSIE

Nu was W. voor socialisatie, maar men herinnert zich, dat hij later stemde tegen een amendement op de Grondwetsherziening (inzake de bedrijven) omdat meneer tegen socialisatie was!

Door Troelstra werd 12 Nov. '19 voorgesteld de volgende motie: '

„De Kamer, overwegende, dat zoowel de algemeene ekonomische toestand der bevolking als de sociale beweging in Europa en hier te lande een onderzoek naar de werking van het partikuliere bedrijfswezen en de geleidelijke vervanging daarvan door socialisatie der bedrijven gewenscht maken,

dat voor de grondigheid van dit onderzoek de instelling «ener enquête vereischt wordt, terwijl ter bevordering van de veelzijdigheid en onpartijdigheid de medewerking der organisaties van werkgevers- en van arbeiders aan de samenstelling der kommissie noodig is", enz.

Deze motie werd 21 Nov. verworpen met 48 tegen 19 stemmen, die van de sociaaldemokraten en kommunisten met Kolthek (bladz. 472).

Ieder der sociaaldem. fractie heeft in de Kamer de socialisatie verdedigd, indien hij er voor in de gelegenheid was. Wij noemen echter in het bizonder Troelstra (de politieke zijde), Sannes (bij levensmiddelenkwesties), v. d. Waerden en Schaper, waarvan v. d. Waerden vooral de technische zijde behandelde. Wat dit laatste betreft, weer in de vergadering van 20 Dec. 1921, in verband met de noodzakelijkheid tot algemeene bezuiniging.

Staatskommissie. — De aanneming der motie-Marchant had ten gevolge, dat M Maart 1920 een Staatskommissie benoemd werd, waarin zitting hebben: lid en voorzitter: prof. mr. dr. W. H. Nolens, lid van de Tweede Kamer; leden: G. Baas Kzn., 2e secretaris van het Chr. Nat. Vakverbond; dr. S. E. B. Bierema, vertegenwoordiger van het Kon. Ned. Landbouw-Comité; H. J. M. Blomjous, hd van de Eerste Kamer; prof. mr. dr. G. W. J. Bruins, hoogleeraar aan de Ned. Handels-Hoogeschool te Rotterdam; D. Croll, oud-voorzitter van het Kon. Ned. lust. van Ing.; J. Dekker, voorz. van het Alg. Ned. Vakverbond; mr. P. S. Gerbrandy, lid van Ged. Staten van Friesland; J. ter Haar Jr., lid van den Raad van Amsterdam; H. G. M. Hermans, lid van de Tweede Kamer; Chr. van den Heuvel, vertegenwoordiger van den Christ. Boeren- en Tuindersbond; G, Jakobs, vertegenw. van de Christ. Werkgevers Vereeniging te Meppel; C. J. Kuiper, bestuurslid van het Bureau voor de R. Kath Vakorganisatie; mr. H. P. Marchant, lid van de Tweede Kamer; mr. J. R. H. van Schaik, idem; C. Smeenk, idem; A. Spanjaard, vertegenwoordiger der Vereen, van Ned. Werkgevers te 's-Gravenhage; R. Stenhuis, voorzitter van het Vakverbond; Cd. F. Stork, industrieel te Hengelo (0.); Ch. Stulemeijer, vertegenwoordiger v. d. Alg. R. Kath. Werkgeversvereniging te Breda;

Sluiten