Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALISATIE

424

mr. M. W. F. Treub, oud-lid van de Tweede Kamer; J. Th. Verheggen, voorz, van den Ned. Boerenbond; W. de Vlugt, burgemeester van Amsterdam; prof. I. P. de Vooys, hoogl. aan de Techn. Hoogeschool te Delft; dr. Th. van der Waerden, lid van de Tweede Kamer; F. M. Wibaut, wethouder der gem. Amsterdam; sekretaris: mr. L. G. Kortenhorst, advokaat te Amsterdam.

Deze kommissie ontving echter niet het recht van enquête, waardoor zij in hare werkzaamheden zeer wordt belemmerd.

Onze tegenstanders en de socialisatie. — Over den tegenstander mr, Marchant, de v r ij z.-d e m. leider, werd reeds met een woord melding gemaakt. Intusschen draaiden deze heeren bij. In zijn rede van 11 Nov, 1920 sprak mr. M. reeds in de Kamer:

* „Wij hebben het zooeven weer gehoord van den heer Schaper. Hij zeide dat ik de socialisatie fel bestreed, uit konservatisme.

Ik wil opmerken, ten eerste, dat dit niet juist is. Ik behoor niet tot de principieele bestrijders van alles wat lijkt op hetgeen de sociaaldemokraten onder socialisatie schijnen te verstaan. Wel is waar, dat ik aan de actie voor socialisatie niet meedoe.

En in de tweede plaats: voor zoover ik met kracht de actie der socialisten bestrijd, ligt de reden voor de hand. De sociaaldemokraten vestigen bij de arbeiders den indruk, alsof zonder socialisatie geen arbeidslust kan bestaan; alsof het onwil ware van de regeerders, dat niet aanstonds met de socialisatie wordt begonnen. Dat acht ik verderfelijk voor allen, ook voor de arbeiders. Daarom kom ik er tegen op".

Dus: niet tégen socialisatie, maar er ook niet vóór, om een beweerde bij-omstandigheid!

In een te 's-Gravenhage gehouden vergadering heeft mr. Marchant, volgens het verslag in „Het Volk" van 2 Dec. '21. o.a. ook gesproken over socialisatie.

„De sociaaldemokraten", zoo zeide hij, „denken wel dat de vrijz.-demokraten fel tegen socialisatie gekant zijn. Dit is niet waar; de vxijz.-dem. zijn slechts gekant tegen het dogma der sociaaldemokraten. De wetgeving dient te worden aangepast aan het maatschappelijk verkeer. De sociaaldemokraat nu gaat uit van het idee dat de maatschappij is ingericht naar het kapitalisme; wanneer men nu maar deze maatschappij inricht naar het andere stelsel — de socialisatie der maatschappij dus — dan zouden wij er zijn. Het staat voor den sociaaldemokraat volkomen vast dat de socialisatie moet worden toegepast wil de maatschappij zich verbeteren. Tegen het beginsel der socialisatie nu heeft de vrijz.dem, geenszins bezwaar; doch wanneer de sociaaldemokraat van socialisatie een geloof, een dogma maakt: de

Sluiten