Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

427

ONZE TEGENSTANDERS EN DB SOCIALISATIE

„1. Bij de productie mogen de belangen der verbruikers niet worden opgeofferd aan het partikuliere winstbejag der producenten.

2. Er dient een einde te komen aan de verspilling van productieve kracht.

Van die 2 punten is de „R.-K. Vakbeweging" voorstander.

Van de beëindiging van den privaat-eigendom der productiemiddelen moet zij niets hebben en evenmin van de verdwijning van de verdwijning van het arbeidsloos inkomen.

Luiaards, die toch een inkomen hebben, wil zij laten blijven."

Hoe het blad die verbeteringen wil doordrijven met behoud van het privaat-eigendom der productiemiddelen is een raadsel.

Citeeren wij echter nog een uitspraak van pater mr. dr. Charles Raaymaker, die zich in zijn in 1920 uitgegeven boek „Sociaal-Ekonomische geschriften" aldus uitlaat: ■ „Socialiseering van eenige monopoliebedrijven is mogelijk, maar is nog geen socialisme en kan krachtens katholieken krachtens hun beginselen even goed aanvaard en in bepaalde gevallen als noodzakelijk geëischt worden."

Dan volgt: „God geve, dat ons lieve Vaderland bewaard moge blijven voor een roekelooze proefneming met het socialisme, welke slechts op ontreddering van onze volkshuishouding kan uitloopen" (bladz. 8).

Men lette wel op dat woord „roekelooze". Wie zou zulk een proefneming willen? De bolsjewisten hebben er zelfs hun bekomst van!

De christ. historische arbeiders zitten tot heden goed onder den plak, terwijl de leiders zich verdekt opstellen. Openbaar is alleen een domme uitlating van den heer Weitkamp, die volgens de Twentsche Ct. in Nov. '21 te Almelo een lezing hield over Socialisatie van den landbouw en achterna deze dwaze mop tapte:

„Wij hadden op onze boerderij een varken, dat was er „arg an too". En „heilig" as ons varken was! Wij moesten er 's nachts bij waken. Mijn zoon en ik, wij gingen dan 's nachts zitten bij dat beest. Maar het duurde niet lang of mijn zoon werd lui. Jongen, zeg ik, gao ie maor in 't stroo liggen, ik zal wal wakker blieven. Een poosje daarna zegt mijn zoon ineens: Vader, zeg-e vader, wi-j wal geleuven as ons varken gesocialiseerd was, dan gingen wie allebei nao bedde! Zie, dat was nu een mooi voorbeeld hoe men te denken heeft over socialisatie. De prikkel van het eigenbelang wordt er door weggenomen."

Het is de vraag, wie schranderder was, dat varken of de heeren Weitkamp, vader en zoon. Want sinds wanneer prediken de sociaaldemokraten de socialisatie in den volledigen zin van deze keutarbedrijven? Door onteigening van den bodem kunnen zulke boerderijtjes onder een goed pachtstelsel worden gebracht (zie overigens het Verkiezingsprogram), doch deze bedrijfjes leenen zich volgens geen enkelen deskundige tot wer-

Sluiten