Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALE VERZEKERING

43»

lijk zou uitspreken tegen het staatssocialisme en meer een voorstander was van de kommunistische idee."

„Heeft geen eigen karakter", o zoo! KoKhek antwoordde e. o. op:

„Wij zijn wel degelijk eene zelfstandige partij; wij zijn niet alleen een zweep die anderen voortdrijft. Alleen omdat de revolutionair-socialistische beweging ons niet naar den zin was, geen onzer bevredigde, hebben wij onze partij gevormd. Door de oprichting daarvan hopen wij .de andere socialistische partijen tot nadenken te brengen,"

Wij vreezen, dat dat „nadenken" niet leiden zal tot meer hef de tot dat partijtje! „Spr, zou nog geen stappen willen doen tol fusie met de S.D.P. (thans C.P.)" heette het toen. Thans willen de kommunisten hen niet eens meer hebben en nu hoopt K., door te schelden op de S.D.A.P., nog weer een kamerzetel te halen. Wij hebben nog liever te doen met beginselmannen als anarchisten of kommunisten, dan met politici als dezen verwarden man.

SOCIALE VERZEKERING.

Men weet, dat de Invaliditeitswet van minister Talma in 1918 bij het optreden van het ministerie-Ruys-Aalherse, nog nimmer was ingevoerd geworden, behalve het stukje* staatspensioen, dat 3 Dec, 1913 in werking trad. Zij is intusschen 3 Dec. 1919 geheel rngevoerd en de betaling der premie begon. De wet levert alle klachten en bezwaren op, die de sociaaldemokraten bij de behandeling hebben voorspeld, ten aanzien van den bureaukratischen rompslomp en de vele administratiekosten.

In de Troonrede van September 1918 kondigde de regeering aan, dat het haar voornemen was, eenerzijds om aan de in 19fS tot standgekomen verzekeringswetten zonder vertraging uitvoering te geven, maar anderszijds tevens om voorstellen tot aanvulling van die wetten aan de Staten-Generaal te Zullen doen. Intusschen kwamen de November-gebeurtenissen en 10 December 1918 deelde de voorzitter van den ministerraad in de Tweede Kamer (Hand. biz. 662) mede, dat zij geen bezwaar meer meende te moeten maken, om hare voornemens ten deze meer gepreciseerd aan te geven. Hij somde toen de navolgende punten op:

„De premies in de n»ValHltte«sverzekering zullen geheel voor re k en in g van de werkgevers worden gebracht. De arbeiders zullen dus niet alleen krijgen een premievrije ouderdomsrente, maar ook een premievrije invaKdlteitsrente.

„De ouderdomsrente zal niet op 70-, maar op 65-jarig en leeftijd ingaan, terwijl het bedrag van ƒ2 op ƒ 3 per week zal Worden verhoogd.

„Naast de weezenrente zal een weduwenrente worden ingevoegd.

Sluiten