Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

433

INVALIDITEITSWET

niet in den weg en daarom kunnen wij ons tegen deze wet op zich. zelf niet verzetten. Maar overigens meen ik, dat van deze wet niets goed is te zeggen: zij schiet te kort wat betreft de personen van 35 tot 65 jaar en doet niets voor de personen van 16 tot 35 jaar: zij is een monument voor de onmacht en den onwil van de regeering om door te tasten op dit gebied. Wij zullen trachten — de amendementen, die wij hebben ingediend, getuigen er van — de wet te verbeteren".

10 September zou Duys een amendement verdedigen, om de loongrens van ƒ 1200 op ƒ 2000 te brengen. De voorzitter achtte dit echter niet toelaatbaar, daar hét betrokken artikel niet aan de orde was. Daarom stelden Duys en 6 andere sociaaldemokraten een motie voor, aldus luidende:

„De Kamer, overwegende dat de indeeling der loonklassen van art. 58 der Invaliditeitswet en de premiebedragen, bedoeld in art. 180 dier wet, in verband met de sedert 1912 sterk veranderde loonbedragen dienen te worden gewijzigd of (en) aangevuld,

noodigt de regeering uit om, na zich de daartoe noodige gegevens te hebben doen verschaffen, ten spoedigste een ontwerp in te dienen tot wijziging der Invaliditeitswet op deze punten."

Deze motie werd 10 September 1919 zonder hoofdei, stemming aangenomen (bl. 3078).

Een amendement op art. II (art. 31 Inv.wet) van Duys c.s., om de weezenrente tot den 16-jarigen inpl. v. tot den 14jarigen leeftijd uit te keeren, werd 10 Sept. verworpen met 46 tegen 30 stemmen. De Diocesane R. K. Werkl.bonden hadden dit ook gevraagd. Vóór stemden thans alle sociaaldemokraten, de kommunisten, de liberalen Rink, de Muralt, Lely, Otto en Fock, de vrijz.-demokraten, dr. v. d. Laar en de r.k. Henri Hermans; doch overigens stemden tegen alle kerkelijken en de tegenwoordige vrijheidsbonders Ter Hall, Treub, de overleden liberaal mr. v. Doorn en de afgetreden heer Niemeijer. Alle kerkelijke arbeidsleiders, op Henri Hermans na, dus ook! (Bl. 3080 Hand.)

Een amendement-Duys om de mate van invaliditeit in art. 72 van één derde op de helft van de arbeidsgeschiktheid te brengen, werd 10 September 1919 verworpen met 56 tegen 20 stemmen. Alleen de sociaaldemokraten en de kommunisten waren vóór (bl. 3084).

Een voorstel-Duys c.s. op art, 75 om o.a. een j a a r 1 ij kschen toeslag van het Rijk van ƒ 100 op iederen verzekerde toe te leggen, werd 10 September verworpen met 55 tegen 22 stemmen. Vóór de sociaaldemokraten, kommunisten en dr. v. d. Laar. Alle andere partijen dus tegen. De algemeene belastingbetaler zou hierdoor den werkgever zeer hebben ontlast. De minister bestreed hét voorstel op principiëele en financiëele gronden (bl. 3085).

28

Sluiten