Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

443

ONGEVALLENWET — ZEE-ONGEVALLENWET

Nog nam de minister een soc.-dem. amendement over, om rentetrekkenden, die niet tijdig, binnen een jaar, de schadeloosstellingen in ontvangst (kunnen) nemen, toch het middel te geven om hun aanspraken niet te verliezen (bl. 1734-3S|V>v

17 Maart 1921 werd bet ontwerp zonder hoofdei, stemming aangenomen (bl. 1846).

Zee-ongevallenwet. — 8 Mei 1915 kwam een „Oorlogszee-ongevallenwet. WtS" tot stand, die zeelieden 70 pet. Van bet loon bij invaliditeit verzekerde en voorts de nagelaten betrekkingen hielp. Het was een zuiver privaatrechtelijke regeling. 25 Febr. 1919 dienden de ministers Aalberse en v. IJsselsteijn een nieuw noodwetje in om de zaak tijdelijk te regelen voor na den oorlog.

Voortgekomen uit de Oorlogszee-ongevallenwet 1915, gaf dit ontwerp den door aan zee-ongeval getroffen schepeling en diens nagelaten betrekkingen een aanspraak jegens den werk* gever tot het doen van bepaalde geldelijke uitkeeringen. De toekenning dier uitkeeringen moet zijn gewaarborgd, hetzij door gestelde zakelijke zekerheid, hetzij doordat een verzekeraar krachtens een door hem met den werkgever aangegane overeenkomst mede is verbonden. In de praktijk is deze laatste wijze van waarborging de zoo goed als uitsluitend voorkomende geworden. Als verzekeraar is in het bijzonder opgetreden de vereeniging „Zee-Risico", tot welke op enkele uitzonderingen na alle béirokken werkgevers zijn toegetreden. Het maximum-dagloon werd van ƒ 4 of ƒ 8 gebracht. 11 Juni 1919 kwam dit ontwerp in behandeling. De „Oorlogszee-ongevallenwet" was buiten werking getreden wegens beëindiging van den oorlog. Heykoop bepleitte verschillende ver* beteringen, b.v. om ook genees- en heelkundige behandeling of een vergoeding daarvoor te verschaffen. 13 Juni '19 kwam een soc.-dem. amendement in stemming, dat de strekking had om in te voegen:

a. genees- en heelkundige behandeling of vergoeding daarvoor volgens regelen bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen; ...

b. een uitkeering, gedurende den tijd van zijne ongeschiktheid tot werken. Deze uitkeering bedraagt 70 pet, van het loon, weduwen-geld, enz.

De minister wilde er niet aan, omdat de ongelukken doorgaans op zee geschieden en de invoering der wet er door zou worden vertraagd. Heykoop vond het laatst* jammer, doch daaraan was tegemoet te komen en het eerste deed volgens hem niet terzake. Het amendement werd echter 13 Juni verworpen met 35 tegen 20 stemmen; vóór de sociaaldemokraten, de eenig aanwezige kommunist en de twee tegenwoordige Vrijheidsbonders Ter Hall en de Groot (bl. 2605-6).

Nog was een amendement-Heykoop ca ingediend om de wet

Sluiten