Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALE VERZEKERING

446

bet leven zal worden geroepen, die voor het overgroote deel 'niet in staat zullen zijn, naast het minimam, door de wet voorgeschreven, iets te doen voor het bestrijden en voorkomen van ziekten;

nwWKwegende, dat de vakbeweging, door haar toenemende macht en invloed, op de werkgevers een regeling van de ziekteverzekering heeft kunnen bedingen; Waarbij in geval van ziekte

40 procent van het loon gedurende 26 weken zal worden uitgekeerd, terwijl de werkgevers de geheele premie zullen hebben

tte^betaien;

dat de vakcentrales van arbeiders, in overleg met de werk- 1 -#*"/wrfccentrales, beoogen een wettelijke regeling, waarin deze voordeden wórden bevestigd en waarbij de leiding en het beheer zullen worden toevertrouwd aan een bestuur, dat voor de •■4rtiüt>;iwordt gevormd uit vertegenwoordigers der werknemers -aj|rrao»r de helft uit vertegenwoordigers der werkgevers, naar ] aanleiding waarvan de verwachting wordt gekoesterd, dat de uitvoering der sociale verzekering, wat administratief betreft, op dit punt beduidend goedkooper zal zijn;

dat sedert 1911 de vakvereenigingen dermate zijn versterkt, 1 dat ten aanzien van de ziekteverzekering tegen dit stelsel, met 1 -inachtneming van bepaalde voorwaarden, geen overwegende bezwaren kunnen gelden;

dat de Partij derhalve niet principieel en bij voorbaat afwij- . 1 zend tegenover dit standpunt behoeft te staan, onder voor- 1 waarde, dat vast staat en deugdelijk worde gewaarborgd, dat krachtens de wet iedere arbeider, hetzij georganiseerd of ongeorganiseerd en zoowel in tijden van bloei als van depressie in d^ industrie, de hem toekomende uitkeeringen zal erlangen;

dat over de vraag, of aan eell zoodanige regeling de sociaaldemokratische kamerfractie haar stem zal kunnen geven, pas kan worden beslist wanneer het betrokken wetsontwerp voor de -eindstemming gereed ligt;

noodigt de kamerfractie uit, met machtneming van bovenbedoelde voorwaarden haar houding te bepalen en tenslotte, zelfstandig of in overleg met het bestuur van het N. V. V. en het partijbestuur te besluiten, of zij aan een wetsontwerp van ] zoodanige strekking haar stem -zal kunnen geven.

Toelichting. De resolutie ging uit van de omstandigheid, 3 dat de Ziektewet-Talma, die lang niet aan de wenschan der arbeiders voldoet, zoolang buiten werking is gelaten, dat zij door een groot aantal regelingen, tot stand gekomen op grond van een arbeidsovereenkomst, is achterhaald. Het N. V. V. kon, op voorwaarden die gunstig afsteken bij die van de wet, een regeling verwerven, waarbij de Staat als eigenlijke drager van de verzekering is uitgesloten. De vraag rijst nu, of de groote materieele voordeden, die de nieuw-getroffen regeling boven de Ziektewet-Talma bevat (welke wet immers < bij ziekte slechts 70 pet. van het loon waarborgt en waarbij de arbeider de helft ||

Sluiten