Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

447

ZIEKTE-VERZEKERING- — WERKEOOZBN-VERZEKERING

der premie zou afweten opbrengen), moeten werden afgewezen Op grond dat de regeling meer privaat-rechtelijk is en dat op de gestie der verzekering de werkgevers meer invloed hebben.

In de betrokken kommissie, bestaand|rt«it de partijgenooten Schaper, Kupers en Duys, die deze aangelegenheid onderzocht, was een strooming, die ondanks die voordeelen de voorkeur geeft aan een strikt 'pubUekrechtelijlbï regeling in den trant detr aangenomen Ziektewet. Ten aanzien van de sociale verzekering mag volgens algemeen gevoelen van de kommissie de thans voorgenomen regeling der ziekengeld-uitkeering ook niet prejudiceeren. Het Partijbestuur meende evenwel met bedoelde kommissie In haar geheel, dat in beginsel geen overwegend bezwaar bestaat tegen het aanvaarden dier regeling. Dan echter iBH.t*t^'Sii,een eventueel gewijzigd ontwerp-Talma de waarborgen tegen misbruik of een voor de arbeiders ongunstige toepassing afdoende zijn. Dit is eerst te beoordeelen als een dergelijk ontwerp voor ons ligt. Doch zijn deze voorwaarden aanwezig, dan ook mag de arbeidersbeweging sterk genoeg worden geacht om den stap, die hier zal Wötden gedaan met gerustheid te wagen. Het is om die reden, dat wij het kongres de aanneming van bovenstaande ontwerp-resolutie aanbevelen".

De .Hooge Raad van Arbeid sprak zich met groote meerderheid ten gunste van een zoodanig' ontwerp uit.

Het ontwerp-Be roépsziektewet dateert reeds van Nov. 1912.

Ieder die ingevolge de Ziektewet wettelijk, verplicht of vrijwillig verzekerd is, en in een onderneming werkzaamheden verricht, bij dan in art. 1 bedoelden algemeenen maatregel van bestuur aangewezen, zal krachtens deze wet van rechtswege verzekerd zijn.

In den regel zal de verzekerde krachtens de Ziektewet over -de< eerste zes maanden ziekengeld ontvangen. Maar ook waar dit niet het geval is, wordt geen ziekenrénte uitgekeerd vóór den aanvang der zevende maand.

De volle premie voor een onderneming, die bizonder schadeaBjk voor de gezondheid der arbeiders ia.aWdt'Verhoogd of verlaagd overeenkomstig het hoogere of lagere risiko, dat zij voor de verzekering oplevert, hoewel dat risiko slechts voor 1U drukt op de ziekenkas. Dit is: noodig, omdat de betrokken werkgevers anders niet voldoende belang zouden hebben bij bet nemen van maatregelen tegen beroepsziekten. De wet is nog nimmer afgedaan.

Werkloozen-verzekering. — Algemeene regelen voor het verleenen van subsidiën ten behoeve van werkloözenkassen wer¬

den vastgesteld bij kon. besluit van 2 Dec. 191b (Mbl. 50J. „ w' erkloosheidsbesluit 1917" heet deze maatregel v. bestuur, omdat hij 1 Jan. 1917 in werking trad. Volgens artikel 4 komt de helt van het subsidie voor rekening van het Rijk,

Sluiten