Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

451

STELLINGEN DER VAKBEWEGING

h. Op de gezamenlijke kontributies van de leden der werkloosheidskassen en werkgevers wordt door de gemeenten 50 pet. en het Rijk 50 pet. subsidie verstrekt.

i. In die gemeenten dienen kommissies van kontrole te worden ingesteld, gevormd door de vertegenwoordigers der gemeente, werkgevers en van de werkloosheidskassen, welke kommissies zijn belast met de kontrole op de plaatselijke aideelingen der werkloosheidskassen.

j. Het bestuur der werkloosheidsverzekering kan voor bepaalde werkloosheidskassen, wier leden in verhouding tot hun loonen een te hooge premie zouden moeten betalen, een maximum-bijdrage vaststellen. Indien deze maximum-bijdrage met die der werkgevers en de subsidie van Rijk en Gemeente onvoldoende mocht blijken, om de kosten der verzekering te dekken, dan zal de Rijkssubsidie op deze bijdrage worden ver-, hoogd.

k, Uitkeeringsbedragen en duur der uitkeering zullen voor elk "bedrijf azonderlijk uniform worden vastgesteld; de kontributies kunnen verschillend zijn.

1. Administratiekosten worden door de kas gedragen. Wanneer naar het oordeel van het bestuur deze kosten voor bepaalde kassen te hoog zijn, kan het een maximum-bedrag bepalen.

Het kongres besliste hierover niet, doch de wenschen der vakbeweging van verschillende richting blijken hieruit.

Intusschen heeft de minister van arbeid de kwestie der wettelijke werkloozen-verzekering bij den Ned. Werkl.raad aan de orde gesteld. De voorname vraag is: Is het gewenscht, ook de werkgevers in de kosten der werkloosheidsverzekering te betrekken?" Wil het N. A. S. geen cent door de arbeiders laten betalen, het Vakverbond (N. V. V.) verklaarde zich voor een werkgevers-bijdrage, maar de vergadering van hoofdbesturen der aangesloten vakbonden was daarbij eenstemmig van meening, dat, zou betaling van werkgeverspremie gepaard moeten gaan met medezeggenschap in het beheer der kassen, dan elke werkgeversbijdrage moest worden afgewezen. De vier voorname centralen van werkgevers-organisaties (de Ver. v. Ned. Werkgevers, de Alg. R. K. Werkgevers-Ver., de Christ. Werkgevers-Vereen, en de Vereeniging „Centraal Overleg") hebben gezamenlijk hun standpunt bepaald. Volgens hen kan het wenschelijk zijn de werkgevers in de kosten der normale werkloosheid (niet in die der krisis-werkloosheid, waar een werkgeversbijdrage volgens het niet den omvang der werkloosheid zou temperen, maar eerder bevorderen) te betrekken in die bedrijven, waarin het noodzakelijk is, dat men hetzij op bepaalde tijden, hetzij voortdurend over een zekere arbeidsreserve beschikt, en wel onder de volgende voorwaarden: a. dat de werklcosheids-verzekéTing bedrijfsgewijze (dat wil dus zeggen voor eiken tak van bedrijf afzonderlijk) onder oogen wordt gezien

Sluiten