Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBEGROOTING

460

9. Departement van Waterstaat 59535 918,—

10. Depart. van Landb., lïfr«rh, en Handel „ 69 648 011.505 10 A. Departement van Arbeid , 66 706 380,—

11. Departement van Koloniën ....,„ 7218465,—

12. Onvoorziene uitgaven ........ 50 000,—

Totaal . . ƒ854571252,88

Dat is een kleine 20 millioen meer dan voor 1921 is toegestaan. Men bedenke hierbij, dat in den loop van het jaar doorgaans een aantal z.g. suppletoire begrootingsontwerpen worden ingediend en aangenomen, waardoor het budget nog stijgt. Daartegenover staan echter ook „besparingen".

De Middelen kunnen slechts voor wat betreft de hoofdgroepen worden opgenomen. Wij drukken hier de voornaamste gegevens af.

Belastingen in verband met de buitengewone omstandigheden.

a. Oorlogswinstbelasting Memorie,

A. Overige belastingen.

1. Grondbelasting ƒ 17 593 000,—

Af: ontheffingen, kwijtscheldingen en oninbare posten „ 26000,—

2. Personeele belasting ƒ 22 500 000,—

Af: ontheffingen, verminderingen, afschrij- i P

vingen en oninbare posten 1 330 000,—

3. Inkomstenbelasting •. ƒ 100 000 000,—

Af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen, teruggaven en oninbare posten „ 12 000 000,—

4. Dividend- en Tantièmebelasting ....

5. Vermogensbelasting ƒ 12 150 000,—

Af: ontheffingen, kwijtscheldingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare

posten, welke in 1920 worden betaald „ 150 000,—

6. Accijns op suiker ƒ 36 000 000,—

7 wijn „ 1800 000,—

8 binnenl. en buitenl. gedistill. „ 58 500 000,—

9. „ „ zout , 1600 000,—

10. „ „ bier 3 500 000,—

11. „ „ geslacht , 12 500 000.—

12. „ „ tabak . „ 18 000 000,—

Sluiten