Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSPENSI0NEER1NG

462

35. Aandeel van Nederlandsch-Oost-Indië in in de renten en kosten van de Nationale

Schuld . , 195636821

36. Rente van kasvoorschotten aan Nederlandsch-Oost-Indië „ 7500000,—

37. Rente van kasvoorschotten aan Suriname . „ 512 000,—

38. Rente van kasvoorschotten aan Curacao . „ 50 000,—

39. Rente door de kolonie Suriname verschuldigd van het voorschot voor den aanleg van

een spoorweg naar het Lawa-gebied. . . Memorie,

40. Rente van voorschotten ingevolge art. 33

der Woningwet , 15 450 000,—

41. Rente van voorschotten voor woningbouw

met premie 1 380 000,—

42. Rente van voorschotten ingevolge de Landarbeiders wet „ 116.000,—

91. Griffierechten 415 000,.-,

92. Gerechtelijke boeten 1200000,-.

Het totaal der inkomsten over 1922 wordt geraamd op ƒ 606.590.233.121/:!, of ƒ 54.420.164.041/- meer dan voor 1921 is geraamd.

De inkomsten uit de Oorlogswinst-belasting waren over 1920

nog:

Oorlogswinstbelasting ƒ166169110

Verdedigingsbelasting Ia . . . „ 1230 600

Verdedigingsbelasting Ib „ 4 658991

Verdedigingsbelasting II „ 11386 097

Totaal rond ƒ 193 644 700

Hadden wij van de O. W. maar meer gehaald; het is nu toch meest W. O.!

Wil men een denkbeeld van het enorme verschil in cijfers van de Staatsbegrooting van voor den wereldoorlog en thans, dan bedenke man, dat in 1914 in de schatkist vloeiden uit de Middelen onder A—F. rond ƒ 194.431.200, terwijl die raming nu is rond ƒ 447.600.0001 De gewoae uitgaven bedroegen in 1913 in ronde cijfers ƒ 219.345.000; thans zijn ze geraamd op ƒ 854.571250!

STAATSPENSIONEERING.

De S.D.A.P. blijft bij haren eisch van staatspensioneering. Het tegenwoordige plakstelsel blijft ondoelmatig en hinderlijk, terwijl ook voor vele kleine baasjes, neringdoenden enz. de betaling van premie bezwaarlijk is. De kwestie is intusschen niet zoo eenvoudig meer, daar de arbeiders premievrij pensioen genieten en de Ouderdomswet inburgert. Niemand mag aangeraden worden, zijn toekomst te verwaarloozen door zich niet te verzeke-

Sluiten