Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

463

STEENHOUWBRSWET — STOOMVAART-MAATSCHAPPIJEN:

ren in de hoop op een andere regeling. In het Verkiezingsprogram vindt men onze praktische eischen inzake de verzorging van den ouden dag. Zie overigens onder „Sociale Verzekering".

STEENHOUWERSWET.

4 Maart 1921 werd een wijziging der Steenhouwerswet voorgesteld. In hoofdzaak werd beoogd, a den 8-urendag en de 45-urige werkweek in te voeren (vroeger 9, doch niet bij kunstlicht), beneden 18 jaar 71/» uur en 421/s; b. den arbeider te verplichten een steenhouwerskaart aan te vragen, waarvoor hij gekeurd moet worden, waarbij echter alleen de werkman beneden 21 jaar bij afkeuring van den steenhouwersarbeid is uitgesloten; c. te zorgen voor een dragelijke temperatuur in de werkjlaats. Overigens werden de alleenwerkende patroons uitdrukkelijk buiten de wet gesloten. In de afdeelingen was er nog op aangedrongen om het verbod bij kunstlicht te werken te handhaven, de alleenwerkende patroons er ook in te betrekken enz. Er bleek echter niet de minste kans op dit gebied iets te bereiken. Na overneming van een amendement-de Groot van meer technischen aard en de door Rugge aan den minister uitgelokte verzekering, dat als een overigens alleenwerkend patioon eens een dag met een arbeider of jongen werkt, deze in de termen der wet zal zallen, werd 18 Oktober 1921 het ontwerp zonder hoofdei, stemming aangenomen (bladz. 91).

De Eerste Kamer nam het ontwerp 10 Nov. 1921 aan. 20 Dec. 1921 werd (in Stbl. 1366) de gewijzigde tekst der Steenhouwerswet bekend gemaakt.

STOOMVAART-MAATSCHAPPIJEN.

22 Oktober 1918 kwam bij de Kamer een ontwerp in om een overeenkomst te sluiten mej de Stoomvaart-Maatschappij „Zeeland", wegens het uitvoeren van een maildienst tusschen VUsi* singen en Queensborough of een andere Engelsche haven. Om steeds gereed te zijn met de postverbinding, vergoedt de Staat de Mpij. ƒ 425.000 per jaar en eenige andere uitkeeringen. Winst heeft de Mpij. weinig gemaakt. Het ontwerp werd 26 Nov. 1918 in het openbaar behandeld. De behandeling van het ontwerp werd tot December 1918 geschorst om den duur van het kontrakt te verkorten. Deze is 15 maanden, met machtiging aan den minister om telkens met een jaar te verlengen (art. 19). Het ontwerp werd 19 Dec. 1918 zonder hoofdei, stemming aangenomen. De Eerste Kamer deed hetzelfde 10 Jan. 1919 en de wet werd vastgesteld 11 Januari '19 (Stbl. 11).

Ter gelegenheid der eerste behandeling bepleitte Heykoop de Staatsexploitatie van dergelijke lijnen en hij diende de volgende motie in:

De Kamer, van oordeel, dat de uitvoering van een maildienst

Sluiten