Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STOOMVAART-MAATSCHAPPIJEN

464

tusschen Vlissingen en Queenborough of een andere Engelsche kustplaats behoort te geschieden in staatsexploitatie,

noodigt de regeering uit om tijdig voor het afloopen van deze -overeenkomst daartoe strekkende voorstellen te doen".

De Kamer weigerde 26 Nov. '18 de dadelijke behandeling dezer motie met 44 tegen 16 stemmen, waarbij alleen de sociaaldemokraten, kommunisten en ter Hall voor stemden (bladz. 524). Kolthek verklaarde zich bij die gelegenheid tegen staatsexploitatie en wel om de eenige reden, dat er nu - ministers achter de groene tafel zitten, die steeds voor de werkgevers opkomen. Hij moest betere waarborgen hebben, dat staatsexploitatie leidt tot betere toestanden.

„Immers, hier in de Kamer moet voortdurend gevochten worden voor verbetering van den toestand der arbeiders in dienst van het Rijk, omdat die in den regel slechter is dan die van de arbeiders in partikulieren dienst. Er is thans dus geen enkele reden om te verlangen, dat de staatsexploitatie onder het huidige regime wordt uitgebreid en daarom kunnen wij tot onzen spijt een dergelijke motie niet steunen." (Bladz. 527).

Alsof bij partikulieren niet om betere arbeidsvoorwaarden moet worden gevochten! Heykoop antwoordde hem dan ook als volgt:

„Met eenige verbijstering heb ik geluisterd naar hetgeen de heer Kolthek heeft betoogd over staatsexploitatie. Ik ben hem dankbaar voor den steun, welken hij mij geeft in mijn strijd voor verbetering van de loonen en de arbeidsvoorwaarden, maar ik moet toch opkomen tegen de zonderlinge wijze, waarop hij zijn socialistische beginselen toepast ten aanzien van het brengen van partikulier kapitalische inrichtingen in handen van den Staat."

„De zaak is deze, dat de heer Kolthek de vraag of een bepaald bedrijf in handen van den Staat moet komen, afhankelijk stelt van de personen, die op een gegeven oogenblik achter de groene tafel zitten.

Dit lijkt mij toch al een buitengewoon opportunistische wijze van doen. Gesteld dat wij andere ministers krijgen, zou dan de heer Kolthek direkt van opinie veranderen en beweren, dat hij nu wel is voor staatsexploitatie?

Maar bovendien, heeft de heer Kolthek meer vertrouwen in de kapitalistische leiding van de directie van de Maatschappij} „Zeeland", waarover hij niets te zeggen heeft, dan in staatsexploitatie, ook bij deze ministers, waarbij hij zelf toch ook medezeggenschap zal hebben?

Ik geloof, dat de heer Kolthek hier al een zeer zonderling standpunt heeft ingenomen." (Bladz. 531).

Konden de sociaaldemokraten zich met dit ontwerp vereenigen, anders stond het met een aanvullend ontwerp-begrooting voor 1920, 23 Sept. 1920 bij de Kamer ingekomen, om bij wijze Van financieelen steun van dien maildienst van de spoorweg-

Sluiten