Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

469

TWEBDB WTERNATIONALB

3e. De verandering der ekonomische knechtschap, in welke tegenwoordig de groote massa der werkelijke voortbrengers in het systeem van het privaatbezit leeft, in een algemeene deel* name der arbeiders aan de leiding der bedrijven".

Inzake het 1 ij den der kinderen in Duitschland, Oostenrijk, Rusland en andere landen in oostelijk Europa werd een oproep om steun vastgesteld, evenals ten gunste van den wederopbouw van Europa. Tegen de Hongaarsohe bloedreactie werd geprotesteerd, evenals tegen den oorlog van Polen tegen Rusland en tegen de overweldiging van Azerbeidsjan en Lithauen (en Georgië) door Rusland.

Omtrent het politiek systeem van het socialisme werd eveneens een resolutie aangenomen. Wij ontleenen er het * volgende aan:

„2. Om deze verovering (n.L van de politieke macht) mogelijk te maken, is een voldoende mate van eenheid en overeenstemming in de arbeidersklasse een vereischte,' in het toepassen van haar politieke en vakbewegingsstrijdmiddelen.

Het kongres verwerpt de methoden van geweld en terreur, echter kan de arbeidersklasse in de beslissende konflikten met de imperialistische en grootkapitalistische machten niet afzien van het toepassen der direkte actie. Beslist moet het streven veroordeeld worden de industrieele staking automatisch in revolutionaire bewegingen om te vormen.

3. Het politiek systeem der arbeidersklasse vindt zijn uitdrukking in den sociaaldemokratischen staat, welks voornaamste taak de systematische socialisatie der maatschappij is. Zijn politieke organisatie zal zich niet op de diktatuur, doch integendeel op de demokratie gronden. Zijn historische taak is de demokratie tot volledige ontwikkeling te brengen. Alle actie

der arbeidersklasse op vakbewegings-, kooperatiei en poiitieK gebied moet zich richten op het vormen van demokratische instellingen, die de steeds toenemende eigen werkzaamheid der maatschappij zullen mogelijk maken. Bovendien steunt tegenwoordig de demokratie voornamelijk en bijna uitsluitend op de arbeidersklasse. Het socialisme kan niet op minderheidsgroepen steunen.

Het parlement vertegenwoordigt alle macht des volks en de volkseenheid, zijn taak is de verdediging van den staat naar binnen en naar buiten. Het beschikt over de financiën en het eigendom der gemeenschap. Het oefent de wetgevende macht uit en heeft de leiding in de politieke aangelegenheden. De hoofden der departementen zijn lid van het parlement. De regeering is een uitvoerend komitee van het parlement. Het parlement draagt bepaalde politieke bevoegdheden over aan de vertegenwoordiging der verschillende sociale groepen, met het doel, dat aan deze groepen de grootst mogelijke mate van deelneming in het beheer der zaken toegekend wordt en wel op een

Sluiten