Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAKBEWEGING

472

Het A.N.V. kwam er, voornamelijk door aansluiting van eenige kleine vakbonden, het beste af. Het C.N.V. boerde het minst RXV. en N.V.V. zijn gelijkelijk gedaald.

Het N.V.V, staat onafhankelijk van iedere politieke partij, doch het is door persoonlijke en politieke relaties en wegens haar standpunt in den strijd het naast verwant aan de Sj3 A.P.. die veelal zijn eischen overneemt of ze reeds eerder gesteld heeft. In de kamerfractie zitten mannen als Oudegeest, v. d. Tempel, v. Stapele, Brautigam, Braambeek, Hiemstra en J. ter Laan, rechtstreeks uit het N. V. V. afkomstig. In den laatsten tijd neigt het Vakverbond er töe, meer aansluiting te zoeken met het N. A. S. en met het Neutrale Vakverbond, doek of van deze samenwerking veel zal terecht komen, Staat te bezien. Zoowel de „christelijke ' als de half-anarchistische vakbeweging stellen het Vakverbond in den strijd meermalen teleur.

De taktiek Van het Vakverbond laat zich hier niet breedvoerig weergeven. In bovenbedoeld geschrift lezen wij onder dien titel op bladz. 36 o.m.:

„Het N, V. V. aanvaardt de Algemeene Staking niet als normaal Strijdmiddel der vakbeweging. De ervaring wees uit, dat het alleen dan een deugdelijk middel is, wanneer het een zaak betreft, die allereerst heel de arbeidersklasse in beroering brengt en bovendien ook buiten de enge groepeering der arbeiders sympathie verwekt.

Groote, belangrijke en duurzame resultaten zullen er echter alleen dan mee kunnen worden bereikt, als de vakbeweging een duurzame, solide machtsvorming is, die het eenmaal verkregene weet vast te houden.

Er bestaat ongetwijfeld alle reden om te hopen, dat de vakbeweging de kracht zal hebben het wapen te gebruiken.

De geweldig toegenomen omvang der vakbeweging heeft deze veel meer dan vroeger gemaakt tot sociale massa-organisatie der arbeiders. Dat is een gevolg van het toegenomen verlangen der massa naar hooger en ruimer leven. Het gevolg daarvan is, dat wanneer de kapitalistische maatschappij-ordening deze verlangens niet kan bevredigen, de vakbeweging zich niet kan opsluiten op het enge terrein van den vroegeren normalen vakstrijd, doch algemeene eischen van maatschappelijke organisatie moet stellen. Daarbij komt, dat de groote bezitters niet schromen de politieke demokratie in haren hervormingsarbeid tegen te werken en de sociale maatregelen te saboteeren of hare goede werking door hun ekonomische maatregelen op te heffen, Derdens loopen de verkiezingen, die de vorming der regeering in de demokratische landen bepalen, zelden of nooit over konkrete punten, doch worden deze overwoekerd door algemeene léuzen enz.

Dat alles maakt een optreden der vakbeweging in algemeen politieken zin soms noodig en onvermijdelijk. De moderne vakbeweging aanvaardt daarom de Algemeene Staking als een

Sluiten