Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKIEZINGSPROGRAM DER S. D. A. P.

474

den aldus gewurmd wordt, bekostigd zal worden door de Kommunistische Partij, Het beteekent wijders dat de vakbonden geregeerd zullen worden door de heeren Wijnkoop en Van Ravesteijn, . Het beteekent ten slotte, dat de vakbonden zullen verworden tot broeinesten van politieke twisten, van onderlingen strijd en eindelijk verscheurd en verwrongen ten onder zullen gaan.

Dit wordt bij de syndikalisten ter dege ingezien. Vandaar dat „De Arbeid", het orgaan van het Nationaal Arbeids-Sekretariaat, resoluut het parool uitgeeft: allen, die het wagen bij ons met deze dingen aan boord te komen, moeten bij de nek gegrepen worden, zonder aarzelen en zonder dralen.

Zoo ver zal men bij ons niet gaan en ook niet behoeven te gaan.

Hier wordt niet gezegd: smijt ze uit den Bond — doch wel: laat ze niet in den Bondsraad".

VERKIEZINGSPROGRAM DER S. D. A. P.

Ontwapening, — Actie voor nationale en internationale ontwapening.

Stelselmatige en snelle beperking der persoonlijke en financieele militaire lasten, om ten spoedigste tot volledige ontwapening te geraken.

Vrijstelling van militairen dienstplicht voor ernstige dienstweigeraars.

Afwijzing van alle militaire overeenkomsten.

Buitenlandsche politiek. — Bevordering der omvorming van den Volkenbond tot een demokratisch organisme tegen imperialisme en militarisme, met toelating van alle naties.

Medezeggenschap der volksvertegenwoordiging in de samenstelling der delegatie naar den Volkenbond, met vertegenwoordiging daarin van de politiek georganiseerde arbeidersklasse.'

Afschaffing der geheime diplomatie door openbaarmaking van alle verdragen en overeenkomsten en verzekering eener grondige parlementaire kontrole op het buitenlandsch beleid.

Streven naar een spoedige oplossing van het Nederlandsch— Belgisch geschil met loyale erkenning der wederzijdsche ekonomische belangen.

Bedrijfspolitiek. — Socialisatie van bedrijven, die in algemeene behoeften voorzien en waar beheer of prijsvorming monopolistisch zijn of dreigen te worden.

In voedings- en kleedingbedrijven overheidsregeling, betreffende productie, aanvoer, distributie en prijsvorming, ter voorbereiding der socialisatie.

Wettelijke medezeggenschap der hand- en hoofdarbeiders in het bedrijf.

Openbare kontrole op het bedrijfsleven in het belang van arbeiders en verbruikers.

Sluiten