Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

475

VERKIEZINGSPROGRAM DER S. D. A. P.

Landbouw. — Geleidelijke socialisatie van den grond, in de eerste plaats van: gronden, die door gebrekkige afwatering of door nalatigheid der eigenaren minder produktief zijn dan mogelijk is; woeste gronden die voor ontginning of bebossching in aanmerking komen; gronden die niet door of vanwege den eigenaar worden bebouwd; gronden, die door overlijden van kinderlooze eigenaren vrij komen.

De onteigende groot- en middenbedrijven worden in eigen beheer genomen onder bedrijfsboeren, de kleinere voorloopig verpacht, zoodat den pachter bij goed beheer een ongestoord gebruiksrecht verzekerd is.

Stichting van gemeenschaps-landbouwbedrijven.

Wettelijke pachtkommissies aan wier beslissing pachtvoortzetting, pachtsom en vergoeding voor den vertrekkenden pachter onderworpen zijn.

Verleening van het jachtrecht aan den landgebruiker.

Vervallen der heerlijke jachtrechten.

Afschaffing van bod- en strijkgelden.

Verbetering en veralgemeening van het landbouwonderwijs. Betere regeling van het recht op pachtvergoeding bij schade. Verplichte ruilkaveling.

Uitvoering der grondwetsherziening. — Uitvoering van de grondwettelijke bepalingen omtrent toekenning van verordenende bevoegdheid aan nieuwe bij de wet in te stellen organen, met name regelende de positie der arbeiders in het bedrijf.

Deelneming van leeken aan de rechtspraak over de toepassing der bedoelde verordeningen.

Vervanging der huidige sociale en ekonomische staatskommissies en -raden, door een wettelijk ingestelden Centralen Ekonomischen Raad.

Arbeidswetgeving. — Krachtig tegengaan van alle reactie op sociaal gebied.

Spoedige loyale bescherming der Arbeidswet. Bescherming van den landarbeid.

Ratifikatie der arbeidsverdragen van Washington, Genua en Genève.

Wettelijke regeling der ziekteverzekering zonder premiebetaling van de arbeiders met volledige waarborging der uitkeeringen voor alle arbeiders onder alle omstandigheden. Aanvaarding uitsluitend op dezen grondslag van een uitvoering door de gezamenlijke centrales van arbeiders en werkgevers. Voldoende regeling der ziekteverzorging.

Verbetering en uitbouw van de gemeenschapszorg voor ouden van dagen, handhaving der actie voor Staatspensioen.

Werkloozenzorg. — Wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering met vorming van een Rijksfonds voor krisiswerkloosheid.

Sluiten