Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

477

VOLKENBOND

Verplicht voortgezet onderwijs gedurende drie jaren.

Invoering van de demokratische schoolinrichting.

Uitbreiding van het nijverheids- en vakonderwijs, mede ter opleiding van arbeiders tot medezeggenschap in het bedrijf.

Bevordering van proefscholen voor nieuwe onderwijs-methoden (Arbeidsschool, Montessori).

Alkoholisme. — Bestrijding van het alkoholisme, o.a. door invoering van een wet op de Plaatselijke keuze.

Koloniën. — Ontwikkeling in de richting van zelfbestuur onder inheemsche leiding ter voorbereiding der onafhankelijkheid.

Wettelijke gelijkheid voor alle rassen voor zoover met de eigen gesteldheid van elk ras is overeen te brengen.

Demokratiseering van den Volksraad en van de vertegenwoordigende lichamen in Suriname en Curacao, en uitbreiding hunner bevoegdheden.

Wettelijke waarborgen voor een ongestoord verenigingsleven.

Sterke uitbreiding van het onderwijs.

Invoering van een moderne arbeidswetgeving.

Krachtige bevordering der volksgezondheid

Beperking van aanmaak en verkoop van opium om geleidelijk tot een algemeen opiumverbod te komen.

Wettelijk verbod van het gebruik van alkoholhoudende dranken voor de niet-Europeesche bevolking.

Gouvernements-exploltatie der natuurlijke rijkdommen des lands.

Sterk progressieve winstbelasting.

Krachtige bevordering van het inheemsche bedrijfsleven.

Vrouwenbelangen. — Wettelijke premie-vrije moederschapszorg voor allen, die haar behoeven, bij afzonderlijke wet.

Met het oog op de gezondheid van moeder en kind bescherming van arbeidsters.

Gelijke benoembaarheid voor mannen en vrouwen.

Gelijk loon voor gelijken arbeid in overheidsdienst voor mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden.

Wijziging der huwelijkswetgeving, o.a. tot opheffing der achterstelling van de vrouw bij den inan en tot verzekering voor de vrouw van medebeschikking over de inkomsten van het gezin,

(Vastgesteld op het Kerstkongres van 1921).

VOLKENBOND.

De Volkenbond is in 1920 tot stand gekomen. De regeling daarvan maakt deel uit van het den 28sten Juni 1919 te Versailles onderteekende Vredesverdrag tusschen eenerzijds de

geallieerde en geassocieerde Mogendheden, nader in net Aanhangsel van het Verdrag opgesomd, en anderzijds het Duitsche

Sluiten